.

Zaměření činnosti výboru pro rovnost ČMKOS

Úvod

Rovnost  mužů a žen je součástí principů demokratické společnosti. Účinné působení tohoto principu předpokládá nejen právní zakotvení ale i právní vědomí o jeho podstatě a také jeho důsledné prosazování v praxi. I odbory  mají v tomto procesu svou nezastupitelnou roli. Svými postoji k této problematice a svou činností dávají najevo vlastní míru odhodlání podílet se na odstraňování stereotypů v nazírání na roli žen ve společnosti, zaměstnání i rodině. Významnou roli mají právě v oblasti prosazování rovných příležitostí v přístupu k zaměstnání a rovného odměňování za stejnou práci a zlepšování pracovních podmínek žen. Pozornost si zaslouží ovšem i prosazování tohoto principu do vlastní struktury.

Bohužel praxe byla až dosud taková, že se o tomto problému příliš nehovořilo, tedy jakoby neexistoval a tak se do základních programových dokumentů ČMKOS i odborových svazů promítl jen okrajově.

Vyrovnávání příležitostí mužů a žen je věnována v posledním období zvýšená pozornost jak v oblasti legislativní i výkonné na národní i mezinárodní úrovni. Řada úkolů je přitom orientována na sociální partnery.

Výbor pro rovnost chce v následujícím období především přispět k překonání dosavadního stavu “pasivního konstatování existence problému” a svou činnost orientovat na podporu a prosazování aktivnějšího přístupu v rámci ČMKOS a hledání vlastních cest a prostředků k řešení nastolených problémů. K tomuto účelu by měl posloužit především plán na podporu prosazování rovnosti mužů a žen (viz příloha).

Oblasti působení

Svou pozornost a působení chce v letošním roce výbor pro rovnost soustředit do dvou základních oblastí:

1.  vnitroodborové

2.  vnějších vztahů včetně mezinárodních

ad1.      Hlavní úkoly pro nejbližší období spatřuje v:

ad 2.     V této oblasti chce výbor sehrát roli koordinátora a kontaktního místa pro spolupráci se sociálními partnery, zejména pak MPSV, které je garantem této problematiky ve vládě a nevládními organizacemi v ČR a na úrovni mezinárodní pak s výborem žen MKSO a výborem pro rovnost EOK.

Úkoly pro nejbližší období :

* navázání pravidelné a efektivní spolupráce s oddělením pro rovnost mužů a žen při MPSV a podporovat začlenění ČMKOS do projektů, jejichž cílem je přispět k vyrovnávání příležitostí mužů a žen a mohou se jich zúčastnit i kandidátské země EU;

 * účasti na projektu MKSO “Podpora politiky rovnosti mužů a žen v odborech  střední a východní Evropy.” ČMKOS byla vybrána jako pilotní země tohoto projektu a je proto nutné vytvářet podmínky pro aktivní účast a využití jeho výsledků v praxi.

 Vypracovala a předkládá:

pracovní skupina výboru pro rovnost ČMKOS - Alena Nárovcová, Dana Machátová,

a Danica Samková
Zaměření

Složení výboru Plán podpory

  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster