.


Plán na podporu prosazování
principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a jednotlivých odborových svazů

 

na podporu prosazování
principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a jednotlivých odborových svazů

 

 

Východiska

Plán vychází z obdobných dokumentů, které byly schváleny jednak 18. světovým sjezdem Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO) v Myiazaki v r. 2004 a 10. sjezdem Evropské odborové konfederace (EOK) v Praze v r. 2003. Cílem závěrů a doporučení těchto dokumentů je inspirovat členské organizace na národní úrovni, aby svůj závazek k respektování a prosazování principu rovnosti mužů a žen promítly do své činnosti ve všech oblastech.

 

Odbory mají stále velký dluh při zohledňování rovnosti mužů a žen v odborové politice, v odborových akcích i v procesu kolektivního vyjednávání. Je třeba, aby se odbory výrazně zasazovaly o to, aby v praxi docházelo k odstraňování nerovností v odměňování mezi muži a ženami, aby byl ženám a mužům zajišťován rovný přístup k zaměstnání a aby byl ženám umožňován kariérní postup tak, by i ony zastávaly místa s rozhodovacími pravomocemi.

Plán stanoví tři základní cíle. Praktický postup, formy a metody k jeho dosažení si volí odborové svazy samy podle svých vlastních podmínek.


 

1. Zajistit, aby ženy byly řádně zastoupeny v orgánech kolektivního vyjednávání a rozhodování

Přestože ženy tvoří značné procento členské základny odborů, neodpovídá tomu jejich zastoupení v odborových orgánech s rozhodovacími pravomocemi na všech úrovních. To platí i pro jejich účast v procesu kolektivního vyjednávání. Je nutné usilovat o odstranění tohoto nedostatku a podniknout kroky, které povedou k:

 

 

2. Začlenit rovnost žen a mužů do všech oblastí odborové politiky ("gender mainstreaming") *

V činnosti ČMKOS i jednotlivých odborových svazů se rovnost mužů a žen prosazuje postupně, avšak stále nedostatečně. Problematika rovnosti je často nazírána jako specifická činnost určité zájmové skupiny bez vazby na ostatní oblasti odborové práce.

Je proto třeba prosazovat postupy a zavádět mechanismy, které zajistí, aby se prosazování rovnosti mužů a žen stalo nedílnou součástí programových cílů ČMKOS i jednotlivých OS a byla uplatňována v praxi.

 

 

3. Usilovat o dosažení rovnosti v odměňování


Nutnost uplatňování principu rovnosti v odměňování za stejnou práci je požadavek, kterého jsme si v odborech vědomi, nicméně propast v odměňování přetrvává. Proto je třeba tomuto problému věnovat větší pozornost a využívat vhodné prostředky k jeho řešení. Jednou z možností je kolektivní vyjednávání a větší zapojení samotných žen v tomto procesu.

Je třeba přijmout opatření, zejména cestou kolektivního vyjednávání na podnikové i odvětvové úrovni, k postupnému snižování rozdílů v úrovni odměňování mužů a žen.

 

Sledování a vyhodnocení


Tento plán je pouze vodítkem pro vypracování vlastních postupů v podmínkách jednotlivých odborových svazů. Plnění cílů je třeba průběžně sledovat. Každoročně bude předložena k posouzení celková zpráva o dosaženém pokroku.

 


*) “Gender mainstreaming” neboli integrace dimenze rovnosti mužů a žen je často používaný pojem, který lze chápat jako princip úsilí o odstranění rozdílů mezi příležitostmi mužů a žen. “Integrovat dimenzi rovnosti mužů a žen znamená jasně prosazovat do všech akcí a obecné politiky hledisko rovnosti, zohledňovat aktivně a viditelně již ve fázi plánování a koncepční přípravy jejich případné rozdílné dopady na situaci mužů  a žen. Znamená to, že se musí tyto akce a politika systematicky analyzovat a brát v úvahu jejich možné dopady jak při jejich definování, tak při jejich realizaci.”


Zaměření

Složení výboru Plán podpory

  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster