.
Zobrazit ve wordu Původní verze dokumentu

III. Sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů potvrzuje vůli a odhodlání udržet kontinuitu svobodného odborového sdružování a snahu rozvíjet činnost Českomoravské konfederace odborových svazů jako akceschopného reprezentanta odborových svazů v ní sdružených hájících zájmy všech zaměstnanců ve stále náročnějších podmínkách pokračující liberalizace a globalizace. Na základě této vůle a v souladu se svým usnesením pod č. 8, kterým rozhodl o přijetí změn Statutu Českomoravské konfederace odborových svazů, vyhlašuje toto úplné znění Statutu Českomoravské konfederace odborových svazů:


Statut Českomoravské konfederace odborových svazů


 

Druhý sjezd odborových svazů sdružených v Českomoravské komoře odborových svazů konaný ve dnech 15. - 16. května 1998 v Praze

vycházeje z dokumentů OSN, jmenovitě Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvy Mezinárodní organizace práce č.87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
navazuje na závěry prvního sjezdu odborových svazů sdružených v Českomoravské komoře odborových svazů, který se uskutečnil ve dnech 8. - 9. dubna 1994 v Praze,
potvrzuje vážnou vůli odborových svazů udržet kontinuitu svobodného odborového vývoje a pokračovat v činnosti Českomoravské komory odborových svazů v souladu se Zakládací listinou Českomoravské komory odborových svazů s cílem posilovat funkčnost odborové centrály s odborným zázemím jako svého reprezentanta vůči subjektům hospodářské, společensko-politické a státní sféry a koordinátora mezisvazových aktivit a vztahů
  a
vyjadřuje tuto vůli i změnou názvu z Českomoravské komory odborových svazů na Českomoravskou konfederaci odborových svazů,

přijal tento změněný Statut:

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Tento Statut stanoví základní principy, na kterých Českomoravská konfederace odborových svazů pracuje, její poslání, pravomoci a působnost jejích orgánů, jejich vnitřní vztahy, jakož i členství v této odborové centrále a její hospodaření.

Čl. 2

Název odborové centrály zní "Českomoravská konfederace odborových svazů", jako zkratky se používá označení ČMKOS. Znak ČMKOS v závazném provedení je přílohou tohoto Statutu.

Čl. 3

Sídlem ČMKOS je Praha.

Čl. 4

ČMKOS je právnickou osobou.

Čl. 5

ČMKOS pracuje na principu dobrovolného a nezávislého konfederačního sdružení odborových svazů (dále jen “odborové svazy” nebo “členové konfederace”).

Čl. 6

Posláním ČMKOS je zejména:

 1. koordinace a obhajoba práv a zájmů členů konfederace na celostátní i regionální úrovni,
 2. obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů odborových svazů v ČMKOS sdružených a zaměstnanců,
 3. prosazování požadavků členů konfederace ve vztahu ke státu, k zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům,
 4. rozvíjení spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami, nadodvětvovými odborovými organizacemi a dalšími mezinárodními institucemi.
Čl. 7

Hlavními zásadami práce ČMKOS jsou:

 1. nezávislost na orgánech státní moci, správy a samosprávy, na organizacích zaměstnavatelů, na politických stranách a hnutích a na jiných odborových a občanských sdruženích,
 2. demokratické principy jednání a rozhodování,
 3. sjednocování zájmů, mezisvazová a mezinárodní solidarita,
 4. respektování a podpora společných cílů,
 5. nevměšování se do vnitřních záležitostí členů konfederace.
Čl. 8

Pravomoci ČMKOS jsou:

 1. jednat s prezidentem, parlamentem, vládou a ostatními orgány státní moci, správy a samosprávy v ČR,
 2. jednat s organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností, aniž by byla narušena práva a kompetence členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání,
 3. jednat s politickými stranami a hnutími, popř. s dalšími institucemi s celostátní působností,
 4. uzavírat dohody se sociálními partnery a vládou na celostátní úrovni,
 5. zastupovat členy konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů a vlády na nejvyšší úrovni,
 6. zastupovat členy konfederace v mezinárodních nadodvětvových odborových organizacích a dalších institucích, při jednáních se zahraničními odborovými ústřednami, včetně uzavírání dohod týkajících se činnosti konfederace.
Čl. 9 ČMKOS zajišťuje v zájmu členů konfederace zejména:
 1. vliv na tvorbu a realizaci sociální politiky, včetně péče o důchodce,
 2. vliv na tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti včetně rekvalifikačních programů a péče o nezaměstnané,
 3. vliv na tvorbu pojistných systémů důchodového zabezpečení, daňových předpisů a zásad činnosti neziskových organizací,
 4. vliv na vývoj vzdělávacího systému a profesní přípravy, zejména mládeže,
 5. účast v legislativním procesu,
 6. prosazování společných zájmů v oblasti BOZP, pracovního a životního prostředí,
 7. prosazování principu rovného zacházení,
 8. vliv na úroveň a rozvoj veřejných služeb,
 9. koordinaci společných činností v oblasti kolektivního vyjednávání,
 10. právní pomoc a poradenství v dohodnutých oblastech,
 11. koordinaci odborového vzdělávání a v dohodnutém rozsahu jeho realizaci,
 12. koordinaci mezisvazových aktivit,
 13. informační systém ČMKOS,
 14. propagaci, průzkum veřejného mínění a zpracování analýz a prognóz,
 15. koordinaci společného postupu se zahraničními odborovými centrálami na regionální, evropské a mezinárodní úrovni,
 16. koordinaci společných činností v oblasti mládeže.
Čl. 10

ČMKOS podporuje činnost poradních zájmových a účelových odborových seskupení, která působí v souladu se zájmy členů ČMKOS na základě statutů schválených Radou ČMKOS.

ČÁST II.
ČLENSTVÍ V ČMKOS

Čl. 11

Členství v ČMKOS

 1. ČMKOS sdružuje právnické osoby, které mají postavení odborového svazu a výjimečně fyzické osoby dle čl. 14a Statutu ČMKOS.
 2. Členem ČMKOS může být pouze odborový svaz, který
  1. sdružuje své členy za účelem koordinovaného prosazování zaměstnaneckých práv a zájmů vůči zaměstnavatelům a státu, zejména ekonomických, pracovněprávních a sociálních,
  2. je nezávislý na politických stranách a hnutích, jiných občanských sdruženích, státních orgánech a organizacích zaměstnavatelů,
  3. uplatňuje demokratické principy svého vzniku, výstavby a rozhodování,
  4. respektuje nezávislost a nevměšování do vnitřních záležitostí jiných odborových svazů,
  5. podporuje odborovou solidaritu a naplňování společných cílů odborových svazů, definovaných v přijatém programu ČMKOS nebo v usneseních příslušných orgánů ČMKOS,
  6. respektuje ustanovení Statutu ČMKOS.
Čl. 12 Vznik členství
 1. Žádost o členství v ČMKOS předkládá odborový svaz písemně včetně platných stanov a dokladu o evidenci u příslušného orgánu státní správy Radě ČMKOS.
 2. Členství vzniká přijetím, podpisem Zakládací listiny ČMKOS a zaplacením vstupního členského příspěvku ve stanoveném termínu.
Čl. 13 Právní nástupnictví
 1. K právnímu nástupnictví v ČMKOS dochází splynutím, sloučením, popř. rozdělením odborových svazů, kdy se právním nástupcem zaniklého odborového svazu (zaniklých odborových svazů) stává nově vzniklý odborový svaz (nově vzniklé odborové svazy).
 2. Počet zástupců nově vzniklého odborového svazu (odborových svazů) odpovídá dosavadnímu počtu zástupců splynutých, sloučených, popř. rozdělených odborových svazů pouze do nejbližšího přehodnocení počtu členů Sněmu ve smyslu Statutu ČMKOS.
Čl. 14 Ukončení členství
 1. Ukončení členství nastává vystoupením, zánikem členství nebo zrušením členství.
 2. Členství v ČMKOS končí dnem následujícím po doručení písemného oznámení odborového svazu o vystoupení Radě ČMKOS.
 3. Členství zaniká:
  1. dnem zániku odborového svazu jako právnické osoby, nebo
  2. nezaplacením základního nebo doplňkového ročního členského příspěvku, a to dnem následujícím po uplynutí 3 měsíců od stanoveného termínu k jeho zaplacení.
 4. Sněm ČMKOS může rozhodnout o zrušení členství, porušuje-li člen konfederace ustanovení Statutu ČMKOS.
Čl. 14 a Mimořádné členství
 1. Mimořádným členem Českomoravské konfederace odborových svazů pro účely jeho právního zastoupení před soudem se stane člen odborového svazu sdruženého v Českomoravské konfederaci odborových svazů (dále jen „fyzická osoba“), požádá-li odborový svaz o právní pomoc a doporučí-li odborový svaz její poskytnutí. Projev vůle stát se mimořádným členem učiní fyzická osoba udělením plné moci Českomoravské konfederaci odborových svazů k zastupování před soudem.
 2. Fyzická osoba se stane mimořádným členem okamžikem, kdy předseda ČMKOS, popř. osoba jej zastupující, na základě stanoviska odborového svazu pověří právníka střediska regionální právní pomoci jejím zastupováním.
 3. Právem mimořádného člena je zejména bezplatné poskytnutí právní pomoci za podmínek stanovených odborovým svazem ve vnitrosvazových dokumentech.
 4. Povinností mimořádného člena je poskytnout pověřenému právníkovi včasné, úplné a pravdivé informace a veškerou potřebnou součinnost.
 5. Mimořádné členství fyzické osoby končí:
  1. řádným ukončením poskytování právní pomoci,
  2. odnětím právní pomoci na základě stanoviska odborového svazu, nebo
  3. odvoláním plné moci fyzickou osobou.
 6. Část III. Statutu se na mimořádné členy nevztahuje.

ČÁST III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ČMKOS

Čl. 15 Člen má právo:

 1. účastnit se na tvorbě a uskutečňování programu ČMKOS,
 2. kandidovat, popř. delegovat své zástupce do všech orgánů a volených funkcí ČMKOS,
 3. aktivně se účastnit jednání orgánů ČMKOS, v nichž má řádně zvolené nebo delegované zástupce, svobodně vyjadřovat názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení činnosti orgánů ČMKOS,
 4. účastnit se jednání orgánů ČMKOS, v nichž nemá své zástupce, pokud je projednávána specifická problematika týkající se člena,
 5. podávat všem orgánům ČMKOS stížnosti související s činností ČMKOS a členských odborových svazů,
 6. na poskytování služeb zajišťovaných ČMKOS pro členy konfederace a na informace o činnosti ČMKOS, popř. i na informace s touto činností související, včetně sdělení závěrů (zápisů) z jednání orgánů ČMKOS a jejich poradních orgánů, jakož i nahlížet do všech podkladů a záznamů týkajících se činnosti orgánů ČMKOS s výjimkou RK ČMKOS; toto právo přísluší též všem zástupcům jednotlivých odborových svazů ve Sněmu ČMKOS,
 7. na vystoupení z ČMKOS.
Čl. 16 Člen je povinen:
 1. dodržovat Statut ČMKOS a řídit se ostatními základními a vnitřními dokumenty ČMKOS,
 2. platit členské příspěvky ve stanovené výši a určených termínech,
 3. podílet se na činnosti ČMKOS a aktivně napomáhat plnění jejích úkolů,
 4. respektovat rozhodnutí orgánů ČMKOS dle čl. 19 písm. a), b) a c) Statutu ČMKOS, přijatá v souladu se Statutem ČMKOS,
 5. každoročně do 31.srpna hlásit Vedení ČMKOS počet svých členů k 30.červnu, garantovat správnost tohoto údaje a umožnit případnou kontrolu ze strany ČMKOS,
 6. dodržovat stanovená pravidla ochrany informací informačního systému ČMKOS,
 7. neprodleně písemně informovat Radu ČMKOS o rozhodnutí příslušného orgánu o svém zániku.
Čl. 17 Omezení členských práv
 1. K omezení práv člena konfederace dochází:
  1. nesplní-li člen konfederace svou povinnost zaplatit základní nebo doplňkový roční členský příspěvek ve stanovené výši a termínu, a to na dobu od stanoveného termínu do dne zaplacení členského příspěvku, nejdéle však na dobu tří měsíců,
  2. dnem následujícím po rozhodnutí Rady ČMKOS o dočasném omezení členských práv, porušuje-li člen konfederace ustanovení Statutu ČMKOS, a to do dne konání nejbližšího Sněmu ČMKOS,
  3. dnem následujícím po rozhodnutí Sněmu ČMKOS o omezení členských práv, porušuje-li člen konfederace ustanovení Statutu ČMKOS, a to na dobu uvedenou v rozhodnutí o omezení členských práv.
 2. Omezení práv člena konfederace, včetně jeho zástupců na Sjezdu ČMKOS, ve Sněmu ČMKOS, v Radě ČMKOS a v RROS má za následek po stanovenou dobu ztrátu práva podílet se na rozhodovacích činnostech těchto orgánů ČMKOS a ztrátu práva využívat výhod a služeb plynoucích z členství v ČMKOS.
Čl. 18 Členské příspěvky
 1. Výše vstupního členského příspěvku činí 50 000 Kč, pokud Sněm ČMKOS v rozhodnutí o přijetí člena současně nerozhodne o jejím snížení. Vstupní členský příspěvek je splatný nejpozději do tří dnů od rozhodnutí Sněmu ČMKOS o přijetí.
 2. Výše základního ročního členského příspěvku na člena odborového svazu činí 0.333% z průměrné nominální mzdy (na fyzické osoby) dosažené v národním hospodářství ČR v předminulém kalendářním roce. Roční členský příspěvek je splatný do 31. ledna příslušného roku.
 3. Výši doplňkového ročního členského příspěvku stanoví Rada ČMKOS pevnou částkou na člena odborového svazu s ohledem na návrh rozpočtu ČMKOS. Doplňkový členský příspěvek je splatný v termínu stanoveném Radou ČMKOS.
 4. Výši doplňkového účelového členského příspěvku stanoví Rada ČMKOS pevnou částkou na členy příslušných odborových svazů a podle rozboru nákladů příslušných pracovišť, rozhodne-li o zřízení odborných pracovišť podle čl. 22 odst. 1 písm. v) Statutu. Doplňkový účelový členský příspěvek je splatný v termínu stanoveném Radou ČMKOS.
 5. Výši mimořádného členského příspěvku stanovuje Sněm ČMKOS pevnou částkou na člena odborového svazu. Mimořádný členský příspěvek je splatný v termínu stanoveném Sněmem ČMKOS.
 6. Pro určení celkové výše příspěvku odborového svazu v příslušném roce je rozhodný počet členů odborového svazu k 30. červnu předcházejícího roku.

ČÁST IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČMKOS

Čl. 19 Orgány ČMKOS

Orgány ČMKOS jsou:

 1. Sjezd ČMKOS,
 2. Sněm ČMKOS,
 3. Rada ČMKOS,
 4. Vedení ČMKOS,
 5. Revizní komise ČMKOS,
 6. Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen “RROS”).
Čl. 20 Sjezd ČMKOS
 1. Nejvyšším orgánem ČMKOS je Sjezd ČMKOS. Sjezd ČMKOS zejména:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČMKOS , zprávu Revizní komise ČMKOS a zprávu o hospodaření ČMKOS za uplynulé období,
  2. schvaluje program činnosti ČMKOS na další období,
  3. schvaluje Statut ČMKOS a jeho změny a doplňky,
  4. schvaluje volební a jednací řád Sjezdu ČMKOS,
  5. volí a odvolává předsedu ČMKOS, místopředsedy ČMKOS, členy a náhradníky Revizní komise ČMKOS.
 2. Sjezd ČMKOS je svoláván Sněmem ČMKOS jednou za čtyři roky. V období mezi Sjezdy ČMKOS musí Sněm ČMKOS do 2 měsíců svolat mimořádný Sjezd ČMKOS, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Sněmu ČMKOS.
 3. Sjezdu ČMKOS se s hlasem rozhodujícím účastní členové Vedení ČMKOS, členové Rady ČMKOS zastupující členy konfederace a delegáti zastupující odborové svazy, u nichž nedošlo k omezení členských práv podle čl. 17 Statutu ČMKOS. Klíč pro určení počtu delegátů se stanoví podle poměru počtu členů jednotlivých členských odborových svazů s tím, že každý členský odborový svaz má právo vyslat nejméně jednoho delegáta. 
 4. Sjezdu ČMKOS se s hlasem poradním účastní členové Revizní komise ČMKOS.
 5. Odborové svazy, u nichž nastalo omezení členských práv podle čl. 17, mohou vyslat na Sjezd ČMKOS pouze jednoho zástupce s hlasem poradním.
 6. Sjezd ČMKOS rozhoduje usnesením. Sjezd ČMKOS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a zástupců členů konfederace. Usnesení je přijato, hlasovala- li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů a zástupců členů konfederace s hlasem rozhodujícím.
Čl. 21 Sněm ČMKOS
 1. Sněm ČMKOS je nejvyšším orgánem ČMKOS v období mezi sjezdy. Sněm ČMKOS zejména:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČMKOS za uplynulé období a projednává roční zprávu o hospodaření ČMKOS,
  2. projednává zprávu o činnosti ČMKOS a zprávu o hospodaření ČMKOS za období mezi Sjezdy a předkládá je Sjezdu ČMKOS,
  3. projednává a bere na vědomí zprávu Revizní komise ČMKOS za uplynulé období,
  4. schvaluje konkretizací programu ČMKOS na kalendářní rok,
  5. projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska ČMKOS pro jednání s vládou ČR a Parlamentem ČR, s dalšími orgány státní moci a správy, s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími, s jinými odborovými centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími, u nichž si toto právo vyhradil,
  6. schvaluje ustavení a územní působnost RROS a vnitřní dokumenty, jimiž se RROS řídí,
  7. schvaluje změny a doplňky Statutu ČMKOS s výjimkou ustanovení článku 18 a článků vymezujících pravomoci Sjezdu ČMKOS, Sněmu ČMKOS, Rady ČMKOS, Revizní komise ČMKOS a způsoby jejich hlasování (čl. 20, 21, 22 a 24),
  8. schvaluje volební a jednací řád Sněmu ČMKOS,
    ch.   rozhoduje o svolání Sjezdu ČMKOS a mimořádného Sjezdu ČMKOS
          a stanoví klíč pro určení počtu delegátů Sjezdu ČMKOS.
  1. rozhoduje o návrhu Revizní komise ČMKOS na svolání mimořádného Sjezdu ČMKOS,
  2. rozhoduje o přijetí odborového svazu za člena ČMKOS a o zrušení členství odborového svazu v ČMKOS,
  3. v jednotlivých případech rozhoduje o snížení vstupního členského příspěvku,
  4. rozhoduje o omezení členských práv odborového svazu,
  5. rozhoduje o vyhlášení generální stávky a jiných celostátních protestních akcích,
  6. v souvislosti s rozhodnutím o vyhlášení generální stávky nebo jiných celostátních protestních akcí rozhoduje o mimořádném členském příspěvku, jeho výši a termínu splatnosti; o mimořádném členském příspěvku, jeho výši a termínu splatnosti může též rozhodnout v případě potřeby krytí nákladů jiných konkrétních aktivit ČMKOS,
  7. rozhoduje o udělení poradního hlasu na zasedání Sněmu ČMKOS,
  8. provádí doplňovací volby členů Revizní komise ČMKOS, bude-li vyčerpán počet náhradníků Revizní komise ČMKOS,
  9. ustavuje poradní orgány,
  10. v době mezi sjezdy může odvolat předsedu ČMKOS, místopředsedy ČMKOS a na návrh Revizní komise ČMKOS členy a náhradníky Revizní komise ČMKOS pro hrubé porušení Statutu ČMKOS nebo pro jednání, kterým vážně poškodili zájmy ČMKOS,
  11. volí nového předsedu ČMKOS a místopředsedy ČMKOS v případě, že stávající předseda nebo místopředsedové nemohou dlouhodobě vykonávat funkci, své funkce se vzdali nebo byli odvoláni,
  12. provádí výklad Statutu ČMKOS,
Čl. 22 Rada ČMKOS
 1. Rada ČMKOS je výkonným orgánem ČMKOS. Řídí činnost ČMKOS v období mezi zasedáními Sněmu ČMKOS. Rada ČMKOS zejména:
  1. projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska ČMKOS pro jednání s vládou ČR a Parlamentem ČR, s dalšími orgány státní moci a správy, s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími, s jinými odborovými centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími, s výjimkou těch postupů a stanovisek, u nichž si toto právo vyhradí Sněm ČMKOS,
  2. jmenuje a odvolává zástupce ČMKOS pro jednání se sociálními partnery, stanovuje základní cíle a pravidla pro postup a rozsah jejich zmocnění zavazovat se jménem ČMKOS,
  3. zabezpečuje mezinárodní reprezentaci ČMKOS,
  4. zaujímá stanoviska k návrhům právních předpisů zásadního významu, s výjimkou těch, u nichž si toto právo vyhradí Sněm ČMKOS,
  5. ověřuje splnění podmínek spojených se vznikem a zánikem členství,
  6. navrhuje Sněmu ČMKOS rozhodnutí o zrušení členství,
  7. rozhoduje o dočasném omezení členských práv a navrhuje Sněmu ČMKOS rozhodnutí o omezení členských práv,
  8. navrhuje Sněmu ČMKOS změny a doplňky Statutu ČMKOS,
    ch.  projednává a schvaluje roční zprávy o výsledcích hospodaření a projednává zápisy předložené Revizní komisí ČMKOS,
  1. schvaluje rozpočet ČMKOS na kalendářní rok,
  2. rozhoduje o doplňkovém ročním členském příspěvku, jeho výši a stanoví termín jeho splatnosti,
  3. projednává a schvaluje čerpání rozpočtu ČMKOS,
  4. schvaluje mzdy, odměny a funkční požitky funkcionářů ČMKOS,
  5. schvaluje vnitřní dokumenty upravující pravidla hospodaření ČMKOS, Organizační řád ČMKOS a systemizaci funkčních míst ČMKOS,
  6. schvaluje jednací řád Rady ČMKOS,
  7. schvaluje statuty zájmových a účelových odborových seskupení podle čl. 10 Statutu,
  8. ustavuje poradní orgány (rady, výbory, komise apod.),
  9. schvaluje koncepci podnikatelských aktivit ČMKOS,
  10. v případech uvedených v čl. 21 odst. 1 písm. s) pověřuje do doby zasedání Sněmu ČMKOS výkonem pravomocí předsedy ČMKOS některého z místopředsedů ČMKOS,
  11. stanoví pořadí zastupování předsedy ČMKOS v době jeho nepřítomnosti místopředsedy ČMKOS,
  12. projednává zprávu o činnosti ČMKOS a zprávu o hospodaření ČMKOS za období mezi Sjezdy a zprávy o činnosti ČMKOS za období mezi Sněmy ČMKOS a předkládá je Sněmu ČMKOS,
  13. rozhoduje, v rámci plnění čl. 9 písm. l) Statutu, o zřízení odborných pracovišť k zajištění služeb těm odborovým svazům, které budou souhlasit s financováním provozu uvedených pracovišť formou doplňkového účelového příspěvku (čl. 18 odst. 4 Statutu).
 2. Zasedání Rady ČMKOS svolává předseda ČMKOS, nejméně jedenkrát měsíčně. Předseda ČMKOS musí do 3 dnů svolat mimořádné zasedání Rady ČMKOS, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Rady ČMKOS.
 3. Radu ČMKOS s hlasem rozhodujícím tvoří předseda ČMKOS, místopředsedové ČMKOS a předsedové členů konfederace nebo jim naroveň postavení odboroví funkcionáři odborového svazu - člena konfederace. Zastoupení člena Rady ČMKOS na základě písemného pověření se nepřipouští.
 4. Rada ČMKOS rozhoduje usnesením. Rada ČMKOS je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina členů Rady ČMKOS. Každý člen Rady ČMKOS má jeden rozhodující hlas (paritní hlas), s výjimkou rozhodnutí ve věcech uvedených v odst. 1 písm. i), j), k), l), r) a v) kdy předseda odborového svazu má tolik hlasů, kolik odpovídá jedné tisícině počtu členů odborového svazu, který zastupuje (poměrný hlas), předseda ČMKOS a místopředsedové v těchto případech nehlasují. Usnesení je přijato, hlasovala- li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Rady ČMKOS s hlasem rozhodujícím (paritní hlasování), s výjimkou rozhodnutí uvedených v odst. 1 písm i), j), k), l), r) a v), kdy usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová poměrná většina (poměrné hlasování).
 5. Rozhodnutí ve věci uvedené v odst. 1 písm. j) musí Rada ČMKOS přijmout nejpozději do 31. října předchozího kalendářního roku.
 6. Při určení počtu hlasů pro poměrné hlasování se vychází ze stavu členské základny člena konfederace, zjištěného k 30. červnu předchozího roku.
 7. Zasedání Rady ČMKOS se s hlasem poradním účastní předseda nebo místopředseda Revizní komise ČMKOS, popř. pověřený člen Revizní komise ČMKOS.
Čl. 23 Vedení ČMKOS
 1. Vedení ČMKOS je statutárním orgánem ČMKOS. Vedení řídí činnost ČMKOS v souladu s usneseními orgánů ČMKOS, zejména:
  1. zajišťuje plnění programu ČMKOS, rezolucí a dalších materiálů přijatých Sjezdem ČMKOS a Sněmem ČMKOS,
  2. předkládá Radě ČMKOS zprávu o činnosti ČMKOS a zprávu o hospodaření ČMKOS za období mezi Sjezdy ČMKOS, zprávy o činnosti ČMKOS za období mezi Sněmy ČMKOS a roční zprávu o hospodaření ČMKOS,
  3. navrhuje program jednání Rady ČMKOS a zajišťuje plnění usnesení Rady ČMKOS,
  4. zpracovává koncepce činnosti ČMKOS a navrhuje je Radě ČMKOS k projednání,
  5. navrhuje Radě ČMKOS změny a doplňky vnitřních dokumentů upravujících pravidla hospodaření ČMKOS, Organizačního řádu ČMKOS a systemizace funkčních míst ČMKOS.
 2. Vedení ČMKOS tvoří předseda ČMKOS a tři místopředsedové ČMKOS. Předseda ČMKOS a místopředsedové ČMKOS jsou dlouhodobě uvolněni pro výkon svých funkcí. Předseda ČMKOS svolává Vedení ČMKOS podle potřeby, minimálně jednou za 14 dnů. Vedení ČMKOS rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina všech členů Vedení ČMKOS. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČMKOS.
 3. Předseda ČMKOS je představitelem ČMKOS oprávněným vystupovat a jednat navenek jejím jménem. Současně plní úkoly vedoucího organizace (zaměstnavatele) v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům ČMKOS. Předseda ČMKOS zejména:
  1. svolává zasedání Rady ČMKOS a řídí její jednání, odpovídá za koordinaci činnosti Rady ČMKOS,
  2. svolává a řídí činnost Vedení ČMKOS,
  3. bezodkladně písemně informuje členy konfederace o zániku členství odborového svazu v ČMKOS a o jeho důvodech,
  4. odpovídá za úplnou informovanost členů Vedení ČMKOS,
  5. vydává akty řízení závazné pro všechny zaměstnance ČMKOS,
  6. vykonává další pravomoci stanovené usneseními orgánů ČMKOS a stanovené vnitřními dokumenty ČMKOS.
 4. Předsedu ČMKOS v době jeho nepřítomnosti zastupují místopředsedové ČMKOS v pořadí určeném Radou ČMKOS.
 5. Místopředsedové ČMKOS odpovídají za oblasti činnosti ČMKOS v rozsahu pravomocí vymezených jim usneseními orgánů ČMKOS, stanovených jim vnitřními dokumenty nebo na základě pověření předsedy ČMKOS.
 6. Bližší vymezení pravomocí předsedy ČMKOS a místopředsedů ČMKOS upravuje Organizační řád ČMKOS.
Čl. 24 Revizní komise ČMKOS
 1. Revizní komise ČMKOS je revizním orgánem ČMKOS. Ze své činnosti je odpovědná Sjezdu ČMKOS. Revizní komise ČMKOS:
  1. kontroluje hospodaření s majetkem ČMKOS, dodržování schváleného rozpočtu ČMKOS a správnost provádění finančních operací,
  2. zpracovává svá stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhům rozpočtu ČMKOS a předkládá je Radě ČMKOS,
  3. kontroluje plnění přijatých usnesení orgánů ČMKOS souvisejících s hospodařením a ekonomikou ČMKOS,
  4. o své činnosti podává zprávy Sněmu ČMKOS a Sjezdu ČMKOS,
  5. může Sněmu ČMKOS podat návrh na svolání mimořádného Sjezdu ČMKOS, pokud při své činnosti zjistí zvlášť závažné nedostatky v hospodaření ČMKOS,
  6. vyjadřuje se k účetní závěrce příslušného roku a výsledkům hospodaření ČMKOS,
  7. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok,
  8. v mimořádných případech doporučuje přijetí provizorního rozpočtu.
 2. Revizní komise ČMKOS má 9 členů a 5 náhradníků. V případě, že některý ze stávajících členů Revizní komise ČMKOS nemůže dlouhodobě vykonávat funkci, své funkce se vzdal nebo byl odvolán, nastupují do funkce náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů. Výkon funkce člena a náhradníka Revizní komise ČMKOS je neslučitelný s výkonem funkce člena jakéhokoliv jiného orgánu ČMKOS.
 3. Revizní komise ČMKOS si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
 4. Revizní komise ČMKOS rozhoduje usnesením. Revizní komise ČMKOS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
Čl. 25 Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS
 1. Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS jsou orgány ČMKOS působící v příslušném kraji.
 2. V rozsahu schválené územní působnosti je RROS oprávněna:
  1. jednat s příslušnými regionálními orgány státní správy a orgány samosprávy,
  2. jednat s příslušnými regionálními organizacemi zaměstnavatelů, pokud tím nenarušuje práva a kompetence členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání,
  3. jednat s příslušnými regionálními orgány politických stran a hnutí, popř. dalších subjektů a uzavírat s nimi dohody,
  4. uzavírat dohody se sociálními partnery, státními orgány a orgány samosprávy na regionální úrovni,
  5. zastupovat členy konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů, státních orgánů a orgánů samosprávy na regionální úrovni,
  6. zastupovat členy konfederace v příslušných regionálních orgánech mezinárodních nadodvětvových odborových organizacích a dalších institucích, popř. uzavírat dohody o mezinárodní spolupráci na regionální úrovni, 
  7. ustavovat poradní komise a pracovní skupiny.
 3. V rozsahu své schválené územní působnosti a pravomoci zajišťuje RROS zejména:
  1. vliv na tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti,
  2. vliv na úroveň a rozvoj veřejných služeb, včetně dopravní obslužnosti,
  3. podporu a koordinaci akcím vyhlášeným příslušnými orgány ČMKOS,
  4. koordinaci odborového vzdělávání ČMKOS.
 4. RROS v rozsahu své územní působnosti a pravomoci zejména:
  1. projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska RROS pro jednání s příslušnými orgány státní správy, orgány samosprávy, s příslušnými orgány organizací zaměstnavatelů, politických stran a hnutí, jiných odborových centrál i s orgány jiných občanských sdružení,
  2. schvaluje zaměření činnosti RROS na kalendářní rok a předkládá jej Radě ČMKOS k projednání,
  3. projednává a schvaluje roční zprávu o činnosti RROS a předkládá ji Radě a Sněmu ČMKOS k projednání,
  4. navrhuje svoje zástupce do poradních sborů příslušných úřadů práce a předkládá je ke schválení Radě ČMKOS
 5. RROS jsou tvořeny stálými zástupci delegovanými členskými odborovými svazy. Každý člen konfederace má právo do RROS delegovat své zástupce, a to jednoho zástupce na každých započatých 10 000 členů odborového svazu.
 6. Stálí zástupci Regionální rady odborových svazů si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, případně 2-3 místopředsedy. Předsedu RROS zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda RROS, nebo jiný stálý zástupce RROS.
 7. Zasedání RROS svolává předseda RROS nejméně 1 krát za čtvrtletí. Předseda RROS musí do 5 dnů svolat mimořádné zasedání RROS, požádá-li o to nadpoloviční většina stálých zástupců RROS.
 8. RROS rozhoduje usnesením. RROS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců RROS. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných zástupců RROS.
 9. Předseda RROS je představitelem RROS oprávněným vystupovat a jednat navenek jejím jménem v rozsahu pravomocí a působnosti RROS. Předseda RROS zejména:
  1. svolává zasedání RROS a řídí její jednání, odpovídá za koordinaci činnosti RROS,
  2. navrhuje program jednání RROS,
  3. odpovídá za informovanost stálých zástupců RROS,
  4. bezodkladně písemně informuje Radu ČMKOS o zastupování, pověřování a veškerých změnách v RROS.
 10. Stálí zástupci mohou odvolat předsedu a místopředsedu RROS v případě hrubého porušení Statutu ČMKOS nebo v případě jednání, kterým vážně poškodili zájmy RROS, případně ČMKOS. Hlasování o odvolání se provádí stejným způsobem jako volba předsedy a místopředsedy RROS. Odvolání je platné, vyjádří-li se pro něj dvoutřetinová většina stálých zástupců RROS.
 11. O dohodách uzavřených podle odst. 2 písm. c) d) nebo f) informují RROS na nejbližším jednání Radu ČMKOS. K uzavření dohod podle odst. 2 písm. c), d) nebo f), z nichž by vyplývaly finanční závazky překračující rozpočtové prostředky příslušné RROS, je však nezbytný předchozí souhlas Rady ČMKOS
Čl. 26 Společná ustanovení
 1. Funkční období orgánů ČMKOS je čtyřleté. Počet členů orgánů ČMKOS, způsob jejich volby a doplňování upravují volební řády těchto orgánů, není-li v tomto Statutu výslovně upraveno jinak.
 2. Výkon volené funkce v průběhu funkčního období končí vzdáním se funkce nebo odvoláním z funkce nebo zánikem mandátu. Mandát pro výkon volené funkce zaniká vždy skončením členství v členském odborovém svazu.
 3. Způsob jednání a způsob hlasování orgánů (hlasování tajné nebo aklamací) upravují jednací řády orgánů ČMKOS.
 4. Členství v orgánech ČMKOS je neslučitelné s členstvím ve statutárních orgánech obchodních společností, s výjimkou obchodních společností, jejichž akcionářem nebo společníkem jsou členské svazy ČMKOS nebo jejich organizační jednotky a s výjimkou členství ve statutárních orgánech bytových družstev.

ČÁST V.
HOSPODAŘENÍ ČMKOS
Čl. 27

 1. Majetkem ČMKOS jsou věci a majetková práva. S tímto majetkem ČMKOS samostatně hospodaří.
 2. ČMKOS může hospodařit též s majetkem jiných právnických osob nebo fyzických osob, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Čl. 28
 1. ČMKOS hospodaří podle vnitřních dokumentů upravujících pravidla hospodaření, schválených Radou ČMKOS.
 2. ČMKOS sestavuje rozpočet na příslušný kalendářní rok a vyúčtování svého hospodaření provede vždy do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.
 3. ČMKOS zřizuje rezervní fond.
 4. ČMKOS může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy, a to i pro potřeby RROS.
Čl. 29

Příjmy ČMKOS tvoří:

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z majetku,
 3. příjmy z darů,
 4. příjmy z pořádání akcí,
 5. příjmy z podnikatelských aktivit a z případné účasti na podnikání právnických a fyzických osob,
 6. další příjmy.
Čl. 30

Při ukončení členství v ČMKOS nemá člen konfederace nárok na finanční a majetkové vypořádání.

Čl. 31

ČMKOS může vyvíjet podnikatelské aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy s cílem získání dalších finančních zdrojů pro svou činnost.

Čl. 32

ČMKOS vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a vydáních podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů ČMKOS.

ČÁST VI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 33

ČMKOS zaniká souhlasným písemným prohlášením všech členů, nebo v okamžiku, kdy počet členů je menší než tři. Postup při likvidaci a majetkoprávním vypořádání se provádí podle obecně závazných právních předpisů.

Čl. 34
 1. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení II. Sjezdem ČMKOS s výjimkou čl. 18 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999 a čl. 20 odst. 3, který nabývá účinnosti okamžikem ukončení II. Sjezdu ČMKOS. Od tohoto okamžiku se mění dosavadní název "Českomoravská komora odborových svazů" na nový název "Českomoravská konfederace odborových svazů". Veškerá práva a povinnosti zůstávají zachovány. Okamžikem schválení tohoto Statutu pozbývá platnosti dosavadní Statut Českomoravské komory odborových svazů.
 2. Tento Statut byl schválen dne 15. května 1998.

 


Schváleno na II. sjezdu ČMKOS dne 15. 5. 1998;
Upraveno a doplněno na 2. jednání Sněmu ČMKOS dne 11. 3. 1999 ,
na 3. jednání Sněmu ČMKOS dne 14. 12. 1999 a 6. jednání Sněmu ČMKOS 13. 12. 2000.
Upraveno a doplněno na III. Sjezdu ČMKOS dne 19. dubna 2002  


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster