.

Zobrazit ve wordu Původní verze dokumentu

Českomoravská konfederace odborových svazů
Program ČMKOS na období 2002 – 2006
přijatý III. sjezdem ČMKOS,
konaným ve dnech 19. a 20. dubna 2002 v Praze.

 

I. Kdo jsme a co chceme

Českomoravská konfederace odborových svazů vznikla dobrovolným sdružením odborových svazů, jejichž základem byly po listopadu 1989 stávkové výbory.

Hlavním posláním ČMKOS je sdružovat odborové svazy a koordinovat jejich činnost k obhajobě práv odborářů a k prosazování společných zájmů a potřeb lidí námezdní práce.

ČMKOS se hlásí k principům demokracie a humanizmu, svobody, spravedlnosti, solidarity a občanské společnosti. Na těchto principech působí Mezinárodní konfederace svobodných odborů a Evropská odborová konfederace, jichž je ČMKOS členem. ČMKOS je nezávislá na státních a samosprávných orgánech, hospodářských, politických a ostatních společenských subjektech. Ve své činnosti vychází z nezadatelného práva občanů odborově se sdružovat.

ČMKOS tímto Programem na období let 2002 až 2006 reaguje na předpokládaný vývoj české společnosti při jejím vstupu do 3. tisíciletí. Přitom jako její nedílná součást vychází z charakteristiky období, ve kterém budou odbory působit :

 1. Česká republika směřuje do Evropské unie s očekávaným vstupem v roce 2004.
 2. České republiky jako součásti velké evropské rodiny národů se dotkne globalizace světové ekonomiky.
 3. V rámci těchto globalizačních tendencí je významné posilování role sdružování lidí na občanských principech.
 4. Globalizace světové ekonomiky sebou přináší nové formy chování jednotlivých subjektů společenských vztahů, na které musí každé moderní odbory adekvátně reagovat.

Pro zvládání nových ekonomických a společenských tendencí bude základní činnost ČMKOS v období po III. sjezdu orientována na tyto hlavní principy :

 1. Při plnění základní role odborů, tj. při ochraně oprávněných zájmů lidí námezdní práce se stále více jeví nutnost úzké spolupráce se všemi společenskými subjekty, jejichž činnost směřuje k zabezpečení důstojných ekonomických a sociálních podmínek občanů.
 2. Pro smysluplné fungování odborů je zásadní dodržování a rozvíjení základních demokratických principů rozvoje společnosti.
 3. Za svou základní orientaci považuje ČMKOS solidaritu mezi generacemi, vrstvami a profesními skupinami jak ve vlastní zemí, tak i mezinárodní solidaritu lidí námezdní práce, a to bez ohledu na původ, jazyk, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, sociální a společenské postavení.
 4. ČMKOS bude usilovat, aby na vytvořeném společenském bohatství a na jeho růstu se adekvátně podíleli všichni obyvatelé, občanská společnost je jedinou alternativou pro zvýšení sociální spravedlnosti.
 5. ČMKOS považuje ochranu života, zdraví a životního prostředí za součást prosazování důstojných pracovních a životních podmínek.

ČMKOS si váží všech pozitivních změn, které nastaly po listopadu 1989, zejména obnovení demokracie, ale citlivě vnímá i nedostatky a chyby, které zpomalují či narušují úsilí zařadit se trvale mezi demokratické a hospodářsky vyspělé země.

Nastávající období, v němž bude tento program realizován, bude chrakterizováno prohlubující se globalizací světového hospodářství. Česká republika bude již v závěrečném stádiu vyjednávání podmínek svého připojení k EU a je reálné, že do příštího řádného sjezdu ČMKOS se stane členem EU. Bude se tak muset v řadě základních kriterií vyrovnat se standardy členských zemí EU.

ČMKOS chce přispět svým působením k plnoprávnému zapojení ČR do společenství moderních evropských národů a podílet se aktivně na vytvoření stabilní občanské společnosti jako pilíře demokracie a svobody v České republice. K základním podmínkám takové společnosti patří plnohodnotný sociální dialog na úrovni podniků, odvětví, samosprávných krajů i celého státu.

 

II. Odbory a hospodářství

Výsledky hospodářské činnosti musí sloužit lidským potřebám a společenským cílům. Pro ČMKOS je nejdůležitějším cílem trvalý růst životní úrovně občanů a spravedlivé rozdělování vytvořených hodnot. Uvědomuje si přitom, že tyto cíle jsou stále více spojeny s trvale udržitelným rozvojem v národním, evropském i globálním měřítku. Nastartovaný ekonomický růst bude nutno udržet i v náročných podmínkách zpomalování růstu světové ekonomiky. To vyžaduje zpracování a soustavnou aktualizaci provázané hospodářské strategie, bez níž hrozí nebezpečí dalších selhání hospodářské politiky. Proto bude ČMKOS v hospodářské politice prosazovat tyto rozhodující cíle:

 1. Odpovídající obrana identity člověka při rostoucím zapojování našeho hospodářství do globální světové ekonomiky.
 2. Vysoká a efektivní zaměstnanost a růst reálných příjmů obyvatelstva předpokládá udržení dostatečného hospodářského růstu a zvýšení konkurenční způsobilosti ekonomiky.
 3. Zvýšením výkonnosti ekonomiky zajistit dostatečné veřejné zdroje jak pro jejich aktivní roli v prorůstové hospodářské politice, tak i pro pokrytí mandatorních, zejména sociálních výdajů.
 4. Harmonizací s právním a institucionálním řádem EU i uspořádáním vlastnických vztahů vytvářet podmínky pro rovnou hospodářskou soutěž. Vymezení jasných pravidel fungování kapitálového trhu, které dále posílí atraktivnost České republiky pro zahraniční investory a reálnou ochranu menšinových akcionářů. S tím souvisí prosazení důsledného postihu všech forem nekalého jednání.
 5. Zbývající privatizace musí být provedena průhlednými a efektivními metodami s možností veřejné kontroly a za podmínky konzultací s příslušnými odborovými organizacemi. Privatizaci strategických a monopolních podniků musí předcházet schválení koncepcí restrukturalizace a případná regulace a dohled nad vývojem těchto odvětví. Součástí koncepcí musí být i opatření zmírňující sociální dopady.
 6. Orientace české ekonomiky musí být založena na vysoce kvalifikované práci, opřené o celoživotní vzdělávání občanů a o rozvoj vědy a techniky, využívající moderních technologií a uplatnění vysoké úrovně řízení tak, aby se v budoucnu stala ČR rovnocennou zemí Evropské unie.
 7. Přijetí koncepce veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a veřejné hromadné dopravy, včetně definování standardů vybavenosti území těmito službami a jejich zahrnutí do příslušných právních norem ČR. V oblasti základních veřejných služeb sí»ového charakteru, zejména ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, kultuře a veřejné hromadné dopravě, bude ČMKOS při každém reformním kroku požadovat selektivní posouzení případných dopadů na dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb a na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, zajiš»ujících tyto služby. Stát musí i nadále garantovat naplnění ústavních práv občanů, jakými je zajištění rovného přístupu ke zdravotní a sociální péči, vzdělání, kultuře, veřejné hromadné dopravě, ale i k některým dalším službám v obecném zájmu.
 8. Realizace přiměřené ochrany domácího trhu, reagující na úroveň konkurenceschopnosti české ekonomiky a na úroveň ochrany, kterou aplikují naši nejvýznamnější obchodní partneři.
 9. Vstupem ČR do EU se zvýší naše šance na překonání dosavadní zaostalosti. Současně však vzrostou i rizika, plynoucí z integrované ekonomiky, plně otevřené působení tržních sil. ČMKOS za riziko tohoto vývoje považuje i diskriminaci domácích výrobců nadnárodními společnostmi. Bude proti ní aktivně vystupovat.

Při realizaci těchto cílů bude ČMKOS spolupracovat se zaměstnavateli, s hospodářskými subjekty, s občanskými sdruženími, se zákonodárnými sbory, s vládou a s politickými subjekty, které se hlásí a prosazují principy demokracie, svobody a humanismu.

ČMKOS bude požadovat, aby stát a jeho složky účinně postupovaly proti hospodářské kriminalitě, zejména proti korupci a klientismu, podvodům v oblasti daní a dalších odvodů, poškozování či zvýhodňování věřitelů.

 

III. Zaměstnanost, příprava na povolání

Cílem ČMKOS v  této oblasti je trvalé směřování k efektivní, plné zaměstnanosti založené na principu rovných příležitostí. Přitom soustavné celoživotní vzdělávání považujeme za jednu z podstatných podmínek udržení zaměstnanosti.

Za jeden z rozhodujících aspektů sociální politiky považuje ČMKOS otázku zaměstnanosti. Zdůrazňuje svůj zájem na dosažení maximální a efektivní úrovně zaměstnanosti, zvýšení investic určených na tvorbu nových pracovních míst a vzdělání.

ČMKOS bude proto požadovat, prosazovat a podporovat:

 1. Další rozšíření programů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby se staly rozhodující součástí politiky zaměstnanosti. ©irší uplatňování programů tvorby pracovních míst (především uplatňováním osvědčených forem, jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, chráněné dílny, absolventské praxe, rekvalifikace).
 2. Politiku zaměřenou na omezení dlouhodobé nezaměstnanosti a na zvýšenou ochranu skupin nejvíce ohrožených na trhu práce (mládež, občané v předdůchodovém věku, ženy, handicapovaní ).
 3. Uplatňování regionálních rozvojových programů za účasti zástupců RROS a regionálních tripartit.
 4. Programy zaměřené na udržení efektivních pracovních míst a opatření, směřující k podpoře investic (včetně investic do infrastruktury) jako základ rozvoje regionů.
 5. Hledání účinných mechanizmů podpory regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti a s nízkými příjmy.
 6. Zřízení tripartitní správy služeb zaměstnanosti.
 7. Požadavek, aby úroveň podpor v nezaměstnanosti umožňovala důstojný život občanů a aby systém těchto podpor posílil prvky stimulující k  hledání práce.
 8. Opatření k odstranění či omezení nelegálního zaměstnávání jak cizinců, tak českých občanů a posílení kontrolních mechanizmů v této oblasti.
 9. Programy pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Vrácení prestiže odbornému a učňovskému školství a dělnickým profesím.
 10. Zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných občanů, včetně dosažení mezinárodního uznávání certifikátů českých škol.
 11. Maximální dostupnost vzdělání tak, aby přístup ke vzdělání nebyl omezen, např. zavedením školného.
 12. Vytváření optimální sítě škol a školských zařízení z hlediska potřeb a tendencí na trhu práce i cílů moderní rozvinuté společnosti.

 

IV. Kolektivní vyjednávání, mzdy a platy

  1. Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv považuje ČMKOS (v souladu s mezinárodními dokumenty, zejména s úmluvami Mezinárodní organizace práce a s Evropskou sociální chartou), za nejvýznamnější a nejvhodnější formu sjednávání mzdových a pracovních podmínek.

ČMKOS bude usilovat, aby význam kolektivních smluv vyššího stupně i podnikových kolektivních smluv byl výrazně posílen, zejména v souvislosti s přípravou nového zákoníku práce.

ČMKOS je připravena aktivně se podílet na tvorbě nového zákoníku práce. Bude bojovat všemi dostupnými prostředky proti snížení sociální ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Při přípravě nového zákoníku práce bude vycházet z těchto principů:

- dosáhnout, aby zákoník práce stanovil minimální nároky zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a jejich maximální povinnosti s tím, že výhodnější podmínky bude možné sjednat v kolektivní smlouvě,
- usilovat, aby kolektivním smlouvám byla vyhrazena výhradně výhodnější úprava oproti zákonné úpravě v oblasti pracovních podmínek (např. pracovní doba).

V případě výrazného rozšíření smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích bude ČMKOS, vzhledem k faktické nerovnosti postavení zaměstnance a zaměstnavatele, prosazovat, aby kolektivní smlouvy byly významným nástrojem sociální ochrany zaměstnanců. ČMKOS je přesvědčená, že pravě kolektivní smlouvy, jako hromadné smlouvy, zajiš»ují rovné postavení zaměstnanců, pokud jde o pracovněprávní nároky a pracovní podmínky. Liberalizace pracovního práva bez vytvoření fungujícího systému kolektivních smluv by nebyla přínosem.

ČMKOS bude prosazovat, aby nový zákoník práce přispěl k posílení významu kolektivních smluv vyššího stupně, včetně rozšíření jejich závaznosti. Tyto smlouvy se musí stát významným nástrojem pro sjednocení pracovních podmínek v rámci odvětví a odstranění dumpingové ceny práce, která neoprávněně zvýhodňuje některé zaměstnavatele na trhu oproti zaměstnavatelům, kteří mají zájem na fungování sociálního dialogu a na dobrých pracovních podmínkách svých zaměstnanců.

Na podporu toho bude ČMKOS požadovat ratifikaci Úmluvy MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání.

B) Mzdy a platy

Přes pozitivní hospodářské výsledky poslední doby je evidentní, že transformace hospodářství je dlouhodobý a velice náročný proces, který výrazně zasáhl a nadále bude zasahovat oblast lidské práce, především zaměstnance. Nezaměstnanost a nedostatečná úroveň mezd potvrzují, že náklady spojené s tímto procesem doposud ve značné míře nesli právě zaměstnanci. Nezastupitelným úkolem odborů je kolektivně vyjednávat o mzdových, pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců a proto bude ČMKOS prosazovat:

- komplexní úpravu pravidel pro odměňování v kolektivní smlouvě a zvýšení podílu nárokových složek mzdy v celkové mzdě zaměstnanců,
- na všech úrovních uplatňování zásady, podle níž bude ženám a mužům poskytována za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty rovnocenná odměna,
- růst reálných mezd a platů v závislosti na hospodářské situaci odvětví a podniků.

ČMKOS bude dále prosazovat :

- udržení čisté hodnoty minimální mzdy o 15 % nad úrovní životního minima pro samostatně žijící osoby,
- zachování institutu minimálních mzdových tarifů a jejich pravidelnou valorizaci.

Spolu s odborovými svazy rozpočtových a příspěvkových organizací bude usilovat o to, aby růst průměrných platů zaměstnanců v  nepodnikatelské sféře nezaostával za růstem průměrných mezd v podnikatelské sféře.

 

V. Sociální dialog, pracovněprávní vztahy

Za základní prostředek k prosazování zájmů zaměstnanců považuje ČMKOS sociální dialog, vedený na všech úrovních se zaměstnavateli, vládou, orgány státní správy a samosprávy, politickými stranami, občanskými sdruženími a ostatními odborovými sdruženími.

ČMKOS bude:

- klást důraz na sociální dialog na úrovni tripartity, která zastřešuje dialog, realizovaný na nižších stupních, především formou kolektivního vyjednávání,
- bránit všem snahám okleš»ovat práva zaměstnanců a odborů pouze na minima, daná směrnicemi EU, ratifikovanými mezinárodními smlouvami a úmluvami,
- chápat stávky a demonstrace jako krajní prostředek řešení sporu,
- usilovat o posílení a prohloubení sociálního dialogu ve veřejných službách a správě, těmto zaměstnancům nelze upírat právo na kolektivní vyjednávání.
- prosazovat ratifikaci mezinárodních dokumentů podporujících sociální dialog, především pak Úmluvy MOP č. 151 o ochraně práva organizovat se a o řízení pro stanovení podmínek zaměstnání.

ČMKOS považuje za nezbytné prohloubit kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, včetně kolektivních smluv a oprávnění odborových orgánů ze strany příslušných kontrolních orgánů. Tento cíl bude ČMKOS prosazovat v souvislosti s přípravou právních úprav, zejména právní úpravy Inspekce práce. Bude klást důraz na spolupráci kontrolních orgánů s odborovými orgány.

ČMKOS bude účinně bránit tomu, aby v novém zákoníku práce byla oslabena kontrolní oprávnění odborových orgánů v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Důrazně bude požadovat pozitivní změny v oblasti vymahatelnosti práva cestou soudní (jde o zásadní změny v oblasti justice, které by přispěly k urychlení pracovněprávních sporů).

 

VI. Sociální politika

Cílem odborů je rozvoj a ochrana sociálního státu. ČMKOS bude proto všemi dostupnými prostředky prosazovat větší spravedlnost a odpovídající míru solidarity při rozdělování nově vytvořené hodnoty. ČMKOS si je vědoma nezbytnosti postupného zdokonalování stávajících sociálních systémů, zejména důchodového pojištění. Vnímá snahy o změny, které by reagovaly na demografické, ale i další změny ve vývoji naši společnosti. V rámci tohoto procesu však bude podporovat pouze taková opatření, která budou garantovat důstojné životní podmínky pro všechny skupiny občanů.

V zájmu naplnění tohoto cíle bude ČMKOS prosazovat:

- zvýšení kupní síly vyplácených důchodů, v nejbližší době alespoň na úroveň roku 1989 a dále tak, aby se důchodci adekvátně podíleli na růstu bohatství společnosti,
- vznik tripartitně spravované Sociální pojiš»ovny,
- vznik zaměstnaneckého penzijního připojištění, postaveného na neziskovém principu,
- vytvoření podmínek pro adekvátní penzijní připojištění zaměstnanců ve veřejné sféře,
- odstranění nerovných podmínek v  oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a v oblasti daňového a odvodového zatížení.

Společnost je odpovědná za vývoj mladé generace a musí adekvátně ocenit a podporovat rodičovství a usilovat o to, aby byly systematicky vytvářeny podmínky pro slaďování pracovního a rodinného života mužů a žen. Snížení životní úrovně, hrozba nezaměstnanosti, problémy v bytové politice a obtížnost návratu do zaměstnání rodičů vedou k nespokojenosti a nemožnosti plnit základní funkci rodiny. Následně dochází k neochotě zapojovat se do dění ve společnosti a ke snižování porodnosti.

ČMKOS bude v této oblasti prosazovat, aby se vytvořily podmínky pro zastavení nepříznivého populačního vývoje, a to zejména:

- zesílením podpory rodin s dětmi z veřejných prostředků,
- výstavbou cenově dostupných bytů pro bydlení mladých rodin,
- přijetím opatření, směřujících ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí.

Mezi rozhodující kritéria kvality života patří dostupnost a úroveň veřejných služeb. Cílem ČMKOS je dosáhnout standardy, srovnatelné s vyspělými státy EU. Jedná se především o zachování funkční sítě škol a školských zařízení, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, která bude podřízena potřebám obyvatel České republiky, jak z hlediska geografické potřebnosti, tak z hlediska demografického vývoje. ČMKOS bude proto prosazovat:

- zvýšení výdajů státního rozpočtu na školství, s cílem dosáhnout dlouhodobého podílu těchto výdajů na HDP na úrovni 6 %,
- vytvoření sítě škol a školských zařízení, která by odpovídala potřebám obyvatel České republiky,
- vytvoření sítě zdravotnických a sociálních zařízení, která by zajiš»ovala potřeby všech obyvatel České republiky,
- odmítnutí školného (a» již ve zjevné či skryté formě) ve veřejné síti škol a školských zařízení, nebo» školné by mohlo být na překážku studia dětí ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva,
- dostupnost služeb kulturních zařízení, muzeí, galerií, uchování a ochranu přírodního a kulturního dědictví národa pro budoucí generace.

K zajištění zdrojů pro potřebnou úroveň sociálního zabezpečení a veřejných služeb je nezbytná odpovídající míra solidarity, což může garantovat pouze funkční a vyvážená daňová soustava.

ČMKOS bude:

- podporovat zjednodušení daňové soustavy. Jde o to, aby daňová soustava byla přehledná a natolik jednoduchá, že bude srozumitelná pro většinu populace,
- odmítat snahy o zavedení rovné daně, protože by to znamenalo vyšší daňové zatížení poplatníků s dosud nižším daňovým zatížením (zejména zaměstnanců) a naopak daňové zvýhodnění pro poplatníky s výrazně nadprůměrnými příjmy,
- odmítat snižování sazeb daní z příjmů bez ohledu na existující sociálněekonomickou situaci a potřeby sociálního státu.

 

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Prioritou ČMKOS je vytvoření pracovního prostředí, které nebude ohrožovat zdraví zaměstnanců a devastovat jejich pracovní schopnost. Tomuto cíli dává ČMKOS zásadně přednost před uplatňováním systémů finančních příplatků za rizika.

V rámci toho bude ČMKOS prosazovat:

- zavedení funkčního úrazového pojištění zřízením jedné neziskové úrazové pojiš»ovny, spravované tripartitně,
- pravidelné vyhodnocování politiky BOZP, po projednání se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců - ve smyslu ust. čl. 4 Úmluvy MOP č.155,
- legislativní zakotvení závodní zdravotní služby - ve smyslu Úmluvy MOP č.161,
- ratifikaci Úmluvy MOP č. 81, o inspekci práce v průmyslu a obchodě a Úmluvy MOP č. 176, o bezpečnosti a zdraví v dolech,
- zařazení základů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vzdělávacích programů všech stupňů a typů škol a školských zařízení,
- ustavení tripartitního výboru pro BOZP na úrovni státu s koordinační funkcí v BOZP, včetně jeho legislativního zakotvení - ve smyslu ust. čl. 4. Úmluvy MOP č. 155,
- komplexní pojetí preventivní péče o zaměstnance s cílem vytvořit ucelený program zdravotních a sociálních opatření pro postižené občany v souvislosti s prací.

 

VII. Regionální působnost ČMKOS

Jeden ze základních úkolů - obhajobu zájmů zaměstnanců - odborářů v regionech bude ČMKOS prosazovat prostřednictvím Regionálních rad odborových svazů (dále jen RROS).

Pro období po III. sjezdu ČMKOS se RROS ve své činnosti zaměří zejména na:

- sjednocování postupů a metod práce odborářů v jednotlivých regionech,
- prosazování oprávněných požadavků odborů při jednáních se zástupci regionální správy a samosprávy,
- prohloubení a zintenzivnění spolupráce RROS v příhraničí s odbory sousedních států .

K naplňování těchto priorit ČMKOS bude prosazovat vznik dalších krajských tripartit a účast zástupců RROS v poradních orgánech krajských zastupitelstev a územních pracoviš» státních orgánů. ČMKOS bude hledat i optimální model technického, organizačního, personálního a finančního zabezpečení činnosti RROS.

Za nedílnou součást své regionální politiky považuje ČMKOS regionální právní poradenství. Proto bude i nadále poskytovat členům a základním odborovým organizacím právní poradenský servis. Jde o  významnou službu poskytovanou odborářům při omezování a porušování zaměstnaneckých práv.

 

IX. Vzdělávání a moderní společnost

Současná Evropa pokročila do éry znalostí a to se všemi důsledky, které z toho plynou pro hospodářský, sociální a kulturní život. Způsoby vnímání života a práce a s tím spojených potřeb vzdělávání se dramaticky mění.

V tomto kontextu bude ČMKOS věnovat pozornost zejména těmto oblastem:

 1. Odborové vzdělávání
 2. Odborné vzdělávání
 3. Celoživotní vzdělávání
 4. Podpora vědy a výzkumu

 

X. Mezinárodní činnost

V oblasti evropské integrace lze v průběhu dalšího období očekávat posun v diskusích o budoucnosti Evropské unie a zejména pak její rozšíření o některé z kandidátských zemí. ČMKOS proto v budoucím období bude:

- nadále posilovat svou účast v procesu příprav ČR na vstup do EU - zvláště v rámci RHSD, zejména s cílem zachovat sociální únosnost procesu, který nesmí být zneužíván ke zhoršení postavení zaměstnanců, či jejich sociální a pracovněprávní ochrany,
- nadále usilovat o to, aby byly vypracovávány analýzy šancí a rizik vstupu do EU, včetně jednotlivých odvětví a regionů, sloužící pro objektivní informování veřejnosti před rozhodováním v referendu o vstupu naší země do EU,
- spolu s EOK (jakož její členská organizace) prosazovat v debatě o budoucnosti EU, aby v ní byl bez ohledu na uspořádání zakotven mír a evropský sociální model, tj. demokracie a stabilita, základní práva, sociální spravedlnost, plná zaměstnanost a kvalita pracovních míst, sociální a územní soudržnost, sociální jistoty, služby veřejného zájmu. ČMKOS chce, aby sociální partneři měli odpovídající postavení směrem k budoucí vládě a správě EU, aby mohli předkládat zákony, aby byl uznán systém evropských zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů a právo na informace a konzultace v rozhodovacích procesech EU, společných strategiích EU a na národní úrovni,
- připravovat se na budoucí zastoupení ČMKOS v orgánech sociálního dialogu EU, v Hospodářském a sociálním výboru ES a aktivně působit a v rámci možností rozšiřovat zastoupení našich odborářů v evropských podnikových radách.

Současně bude dále probíhat proces globalizace kapitálu, obchodu a s tím spojená globalizace pracovních trhů. V této souvislosti bude zvláště důležité aktivní zapojení do všestranného úsilí mezinárodního odborového hnutí za prosazení sociální dimenze do těchto procesů. To vyžaduje aktivní působení ČMKOS v MKSO, TUAC, MOP, zejména při obhajobě základních odborových práv na základě mezinárodně uznaných pracovněprávních dokumentů a při analytické a expertní činnosti v oblasti dopadů globalizace na pracující.

Nadále bude nutné rozvíjet vzájemně potřebné a solidární kontakty s partnerskými odborovými organizacemi v Evropě i jinde ve světě.

Konkrétní kroky v oblasti mezinárodní odborové činnosti budou průběžně specifikovány a dále konkretizovány na základě vývoje v Evropě a ve světě a v celkovém kontextu transformace a integrace České republiky, dále pak v souladu s členstvím a závazky ČMKOS v mezinárodních organizacích a v souladu s našimi celkovými možnostmi.

 

XI. Informatika a propagace

1. V oblasti informatiky a propagace bude hlavní pozornost ČMKOS zaměřena na:

- prohloubení vzájemné informovanosti mezi členskými OS s využitím moderních informačních technologií. Cílem ČMKOS je naplňovat a udržovat společný „Odborový informační systém“,
- prosazování rozvoje informačních kvalifikací členů odborů jako nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století,
- zkvalitnění práce s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií, zejména internetu, rychlou orientaci v získaných informacích, schopnost posouzení zdrojů a věrohodnosti informací,
- vytváření a aktualizaci základních databází sociálněekonomických informací ČMKOS.

2. V oblasti masmediální politiky a propagace bude ČMKOS navazovat na dosud dosažený pozitivní obraz odborů, kdy ČMKOS začala být veřejností vnímána jako významný sociální partner vlády a zaměstnavatelů a jako společenská organizace, která má výrazný vliv na postavení zaměstnanců v ČR. Pro prohloubení tohoto obrazu se bude ČMKOS nadále orientovat na:

- pozitivní ovlivňování vztahu veřejnosti k odborům a k jejich požadavkům,
- propagaci kolektivního vyjednávání a členství v odborech, jako základu lepších pracovních podmínek a mzdové úrovně pro zaměstnance,
- šance vstupu ČR do EU, jako vykročení za lepšími mzdami, platy a pracovními podmínkami.

Celkově bude propagační působení ČMKOS zaměřeno na účinné oslovení zaměstnanců pro jejích členství v odborech. Pro realizaci těchto hlavních záměrů bude ČMKOS usilovat o:

- rozvíjení spolupráce se sdělovacími prostředky. Profesionálním tiskovým servisem usilovat o rozšíření prostoru ve veřejnoprávních médiích,
- rozšiřování a budování vlastního propagačního zázemí ve vydavatelství a nakladatelství SONDY s.r.o. tak, aby mohlo koncepčně i technicky zajiš»ovat veškeré vydavatelské, nakladatelské a propagační aktivity ČMKOS a odborových svazů,
- postupnou integraci struktury odborového tisku. Navázat na započatý proces propojování svazových časopisů s týdeníkem SONDY s  cílem vyprofilovat koncepci specifické svazové informace v návaznosti na ústřední odborový týdeník SONDY,
- prohlubování koncepce týdeníku SONDY, jako ojedinělého titulu, zabývajícího se širokým sociálním poradenstvím s vhodně zakomponovanou odborovou tematikou.


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster