.

Informace o pomoci postiženým povodní

 


OS chemie ČR

OSCH ČR organizuje mezi svými členy sbírku na pomoc členům postiženým katastrofálními záplavami. 
Číslo účtu sbírky je 19-2000159379/0800
, vedeného u České spořitelny, a.s. Praha 2.

Z prostředků svazu bude členům svazu poskytnuta sociální výpomoc:

 1. ve výši 15.000,- Kč v případě závažného poškození domu nebo bytu, a to s následkem dočasného znemožnění jeho užívání
 2. ve výši 50.000,- Kč v případě zničení domu (demolice)
 3. členům svazu bude poskytnuta právní pomoc v případných sporech souvisejících se záplavovými škodami.

Ing. Lenka Jíchová v.r. asistentka předsedy OSCH ČR


OS energetiků

Zpráva ze 4.mimořádného POSE

K vyhodnocení situace po povodni se členové POSE sešli na svém 4.mimořádném zasedání 27.8. v Bechyni. Zástupci z poškozených regionů informovali o následcích povodně pro naše odvětví, úrovni odstranění škod a zprovoznění dodávky pro spotřebitele. Vyzdvihli přitom výkony zaměstnanců. Všichni, profesionálové, vojáci i dobrovolní pomocníci si zasluhují uznání. Vysoce je hodnocen přístup naprosté většiny vedení a statutárních orgánů energetických firem, jejich vzájemná spolupráce a poskytování pomoci. POSE zatím registruje více než 150 členů OSE, kteří byli povodní poškozeni. Vzhledem k nepřehledné situaci, která ještě v některých oblastech trvá, není toto číslo konečné - stejně tak ještě nelze všade určit ani rozsah jednotlivých poškození.

Místopředseda OSE Vít Spurný se spolu s jedním zaměstnancem a dvěma dobrovolníky ihned postaral o likvidaci škody nemovitosti OSE - od 12.8. do 20.8. zcela zatopené MVE Bechyně. Za to se mu od POSE dostalo uznání. Už 19.8. se obrátil dopisem na předsedy ZO OSE, aby neprodleně posílali žádosti svých členů, postižených povodněmi, o sociální výpomoc. ”Jménem POSE Vám i vašim členům děkuji za úsilí a odhodlání, které jste vynaložili a jistě ještě vynaložíte při odstraňování škod, způsobených ničivými záplavami a ubezpečuji postižené členy našeho OS, že ve smyslu Statutu Podpůrného fondu OSE jim bude v co nejkratší době poskytnuta finanční výpomoc.”- napsal.

Předseda OSE seznámil s výsledky jednání Rady ČMKOS. Centrála 20.8. vyzvala spolu se zaměstnavateli (Svazem průmyslu a dopravy) k poskytování volna postiženým, spolu s řešením náhrady mzdy v dodatcích kolektivních smluv a zřídila pro ně bezplatnou linku právní poradny. Vydala neprodleně stanovisko k řešení pracovně-právních důsledků povodně podle platné legislativy a doporučení, jakými formami lze odstranit, či alespoň zmírnit následky povodně s využitím sociálního fondu ve firmě. Tyto informace obdrželi předsedové ZO OSE, ČOSSE OSZJE i ČSZE e-mailem. V budově DOS byla uspořádána sbírka potravin a předmětů potřebných k úklidu. Morální podporu jsme obdrželi od zahraničních odborových centrál neprodleně, spolu s dotazy na konkrétní potřeby a nabídkami nejrůznější pomoci. ČMKOS i jednotlivé svazy jim budou podávat příslušné informace, konkrétní pomoc bude směrována přes jejich národní integrační systémy. Také ČMKOS děkuje všem, kteří přispěli ke zmírnění a odstraňování škod. Přes všechny výhrady, prezentované v masmédiích, Záchranný Integrační Systém fungoval. Zvláště mladí lidé, vojáci, středoškoláci i ostatní, v této krizi obstáli a prokázali nesmírné morální a fyzické nasazení. ČMKOS potvrzuje názor premiéra Špidly, že jsme jako národ obstáli, prokázali solidaritu a schopnosti a že ”naše vlast je dost silná, abychom důsledky povodní zvládli”. Rada ČMKOS souhlasí s prioritami zajistit poškozeným střechu nad hlavou, obnovit komunikace, podniky a živnosti.

POSE rozhodlo poskytnout členům OSE postiženým povodní z Podpůrného fondu OSE stejné částky, jaké byly vypláceny v minulosti, valorizované o inflaci a ve stejných kategoriích: v případě totální destrukce vlastního bydliště 125 000,- Kč, v případě zničeného vybavení bytu či domu 37 500,- Kč a v případě menší škody, např. ze zatopeného sklepu 4 000,- Kč.

Předsedové ZO OSE obdrží neprodleně e-mailem i poštou formulář a seznam požadovaných údajů. Budou-li splněny všechny náležitosti, je předseda OSE zmocněn potvrdit poskytnutí sociální výpomoci neprodleně. ZO tak může pomoc ihned vyplatit a poslat příslušné doklady k refundaci. V případě nedostatku vlastních prostředků žádejte OSE o zálohu. Toto vše a ostatní podmínky se dočtete ve Statutu Podpůrného fondu OSE. Poradí vám kterýkoliv člen POSE či specialisté OSE, zejména pí.Ulovcová.

Členové POSE se shodli, že nejspolehlivější způsob výplaty podpor z prostředků, sdružených u vás od firmy a od zaměstnanců, je prostřednictvím nadace. Spolupráce vedení s odborovou organizací dává největší záruku, že se tyto prostředky dostanou skutečně jen postiženým zaměstnancům energetiky a včas.

Stejně spolehlivou záruku dává i Statut Podpůrného fondu OSE. Ani jeho konto není nevyčerpatelné. POSE vám nabízí i tuto formu příspěvku na podporu pro zaměstnance energetiky, postižené povodní. Na toto konto nám přislíbily přispět symbolickými částkami i naše zahraniční odborové centrály a svazy.

Číslo konta Podpůrného fondu OSE: Union banka, č.bú. 635 575 000/3400, var.symbol 2002. Pozor! Jen pro přispívatele z ČR!

Z Bechyně 27.8.2002
Jiří Kubíček, předseda OSE

 
Zpráva OS energetiků (OSE) České republiky o následcích povodně v odvětví.

2.zpráva ze 4.mimoř. POSE 27.8.02 v Bechyni - zprávy z oblastí, postižených povodní.


OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Statut zajišťovacího fondu:

III. Ze zajišťovacího fondu se poskytuje pomoc všem členům POO, ZO, MOO

V souvislosti se srpnovými povodněmi v roce 2002 vzniká nárok na jednorázovou podporu ve výši 30 000,- Kč.
Jde o jednorázovou dávku ,o kterou žádá každý člen OS TOK v případě,že mu povodeň zničila obytný dům nebo byt, nebo vzhledem ke značnému poškození domu bude v nejbližší době vydán demoliční výměr.
O podporu žádá člen prostřednictvím výboru POO,ZO nebo MOO na předtištěném formuláři a je povinen doložit výši způsobené škody stanoviskem pojišťovny,případně orgánu státní správy,nebo jiným věrohodným dokladem.
Vyplacením této dávky již nevzniká nárok na dávku ze zajišťovacího fondu dle kapitoly I. a II.

Účinnost kapitoly III. končí 31.prosince 2002.


ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

víme o tom, že v některých oblastech Čech a v Praze řadu našich členů postihly ničivé záplavy a někteří z nich přišli o svůj majetek. Jsme si vědomi toho, že několik základních organizací našeho svazu již vyhlásilo sbírku na pomoc svým postiženým. Na sekretariát ČMOS PHCR se obracejí naši členově s nabídkou finančního příspěvku pro oběti záplav.
ČMOS PHCR se proto rozhodl organizovat finanční pomoc pro naše členy prostřednictvím sbírky, do které se mohou zapojit všechny základní i místní organizace svazu i jednotliví členové svazu.
V případě, že se rozhodnete pomoci našim členům postiženým povodněmi, zasílejte prosím své finanční příspěvky na číslo účtu:

2000153399/0800, variabilní symbol: 2002, konstantní symbol: 0308

Zároveň žádáme základní organizace, aby nám poskytly údaje o členech, kteri pomoc naléhavě potřebují.
O použití zaslaných prostředků budete informováni.
Jménem odborového svazu Vám děkujeme za poskytnutou pomoc.

PhDr. Dagmar Gavlasová
předsedkyně ČMOS PHCR


Informace o organizaci pomoci členům OS dřevo, lesy a vod. hospodářství postiženým povodní v srpnu 2002

 

V současné době předsedové oblastních rad OS DLV mapují rozsah škod našich členů a pomáhají se zpracováním žádostí o podpory poskytované odborovým svazem z titulu členství v OS DLV.

 1. Podpora při živelních pohromách ze zajišťovacího fondu OS DLV
 2. Jedná se o jednorázovou dávku, o kterou člen OS žádá v případě, že mu vznikla značná škoda na domě, bytu či jeho zařízení náhlým působením přírodních živlů ( oheň, povodeň, vichřice, zemětřesení) nezávisle na vůli poškozeného.
  Značnou škodou se rozumí škoda přesahující částku ve výši 30 000 Kč.
  Žadatel je povinen doložit příčinu a výši způsobené škody stanoviskem pojišťovny, případně státního orgánu nebo jiným věrohodným dokladem. Zásadně se tato podpora týká jen škod na osobním majetku člena zajišťovacího fondu.
  Tato dávka může být poskytnuta do výše rozdílu mezi odhadnutou výši škody a úhradou pojišťovny a maximálně do výše 30 tis. Kč.
  Podpora při živelní pohromě náleží každému členovi OS, včetně člena důchodce, bez ohledu na to, zda se jedná o společnou domácnost více členů či nikoliv .

 3. Výzva základním organizacím a členům OS DLV (zasláno všem ZO OS DLV)
 4. Vážené kolegyně,
  Vážení kolegové,
  obracím se na Vás s velkou prosbou o poskytnutí finanční pomoci našim kolegyním a kolegům, členům našeho odborového svazu, kteří jsou postižení záplavami.
  K tomuto účelu Odborový svaz zřídil konto u České spořitelny a.s. Praha 3

  číslo běžného účtu : 19 – 2000145399/0800, variabilní symbol : 911002, konstantní symbol : 0558

  Na uvedené konto lze zasílat finanční prostředky za celou ZO OS nebo individuálně. Tyto budou průběžně použity k navýšení finanční pomoci ze Zajišťovacího fondu OS členům našeho OS DLV postiženým povodní.

  Kontrola využití tohoto konta bude provedena po jeho vyčerpání na nejbližším jednání Sněmu našeho odborového svazu a bude zveřejněna ve svazovém časopisu Dřevo-Lesy-Voda .

  Předem Vám všem děkuji za projevenou solidaritu a věřím, že všichni prokážeme uvnitř našeho odborového svazu ochotu pomoci členovi OS, který se dostal do životní krize.

  Ing. Rudolf K y n c l
  předseda OS DLV
  V  Praze dne 15. srpna 2002

 5. Oslovení zahraničních partnerských odborových svazů
 6. Předseda OS DLV jednal s partnerskými odborovými svazy, které samy nabídly pomoc našim členům formou finanční pomoci s tím, že poukáží prostředky na konto OS DLV (např. Polsko, Norsko, Švédsko).

 7. Jednání se zaměstnavateli u nichž působí ZO OS DLV

Vedení OS DLV jedná se zaměstnavateli o možnosti poskytnutí slev členům OS DLV při obnově bydlení postižených povodněmi (nákladní doprava, stavební stroje apod.) a při nákupu zařízení bytu (nábytkářský průmysl).

Alfonz K o k o š k a 


Nezávislý OS pracovníků potravinového průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy
v souvislosti s povodněmi:

1) Sbírka zaměstnanců svazu na nejnutnější potřeby - okamžitě
2) Výzva členům a ZO k pomoci svým kolegům k likvidaci následků povodní- prostřednictvím čas.Potravinář
3) Finanční pomoc svazu členům svazu postiženým povodněmi - postupně po zjištění škod
4) Finanční pomoc svazu všem povodněmi postiženým občanům ve výši 100 tis. Kč - jednorázově na účet Vlády ČR

sekretariát předsedy svazu
V Praze dne 19.8.2002


OS zdravotnictví a sociální péče

V Praze, dne 13. srpna 2002

Vážené kolegyně, kolegové,

naši zemi opět postihla velká vlna záplav, bohužel daleko rozsáhlejší než v předchozích letech. Situací se dne 13. srpna zabývala výkonná rada OS. Oceňuje pracovní i občanské nasazení členů odborového svazu v postižených oblastech, předpokládá i vlnu solidarity s postiženými tak, jak ji mnozí členové projevili v uplynulých letech. Současně výkonná rada rozhodla o poskytnutí pomoci členům, na jejichž majetku vznikly v souvislosti s povodněmi významné škody.

Byl schválen postup, který vychází ze zkušeností období předchozích záplav a který přikládáme.

Současně Vám zasíláme soubor dalších informací, které jsou potřebné k snazšímu zvládnutí situace v postižených oblastech jak pro odborové organizace, tak pro jednotlivé členy.

Vyzýváme výbory odborových organizací k využití všech prostředků k poskytnutí těchto informací svým členům a k úzké součinnosti při zabezpečení konkrétní pomoci poskytnuté odborovým svazem.

Řešení škod členů OS postižených povodněmi – rok 2002

Pomoc na řešení škod v souvislosti s povodněmi 2002 může být poskytnuta tomu, kdo byl členem ZO OS k 31. 7. 2002 a je členem dále, a současně tomu, kdo má splněné základní povinnosti, tj. řádně uhrazené členské příspěvky (což se týká také základních organizací, kde je člen registrován). Výjimku členství lze uznat v individuálních případech (např. nový nástup). Členství člena bude kontrolováno v centrální evidenci členů na Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Pokud základní organizace dosud nesplnila tuto povinnost vyplývající z usnesení II. sjezdu OS z roku 1994, musí před uplatněním požadavku svých členů o poskytnutí humanitární pomoci tuto evidenci odeslat na svaz. Současně bude kontrola členství a úhrady příspěvků provedena v základní organizaci.

Člen základní organizace musí žádost o finanční pomoc podat písemně prostřednictvím své ZO na adresu:

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3

Obálku označte POVODEŇ 2002 – bližší informace podají v centrále OS na tel. č. 02/2271 4630 Ing. Milan Šust a Dagmar Nováková a dále regionální pracovníci:

Žádost musí obsahovat celé jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště (viz příloha). Vlastnický vztah k poškozené nemovitosti, typ nemovitosti (domek, byt), popis rozsahu škod, kopie dokladu těchto skutečností, případně fotografie. Členové vlastnící průkaz ZTP, ZTP-P tuto skutečnost uvedou v žádosti.

Osvědčení základní organizace OS

ZO OS zřetelně a nepochybně osvědčuje razítkem a podpisem oprávněných osob skutečnosti členem ZO uvedené.

Stanovení kategorií pro humanitární pomoc

Humanitární pomoc bude poskytnuta pouze v rozsahu stanovených kategorií.

Výše pomoci pro jednotlivé kategorie bude určena po zjištění celkového rozsahu škod.

Způsob odškodnění

Rozsah škod bude protokolárně popsán při osobní návštěvě poškozené rodiny oprávněnou osobou – zaměstnancem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR - za přítomnosti zástupce základní organizace a doložen kopiemi příslušných dokladů.

Výsledkem zápisu do protokolu je zařazení škody do příslušné kategorie a určení výše finanční pomoci. Výsledkem zápisu do protokolu je zařazení škody do příslušné kategorie a určení výše finanční pomoci, která bude vyplácena na základě sepsání darovací smlouvy

Tisková zpráva

PRAHA 13. 8. 2002 Pomoc svým členům postiženým povodněmi organizuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a vyzývá je, aby kontaktovali své odborové organizace a jejich prostřednictvím o pomoc požádali. Odborový svaz tak podle slov svého předsedy Jiřího Schlangera navazuje na zkušenost z roku 1997, kdy poskytl moravským a východočeským kolegům, kteří přišli úplně či částečně o střechu nad hlavou, celkem částku 5 miliónů korun. Jeho tehdejší pomoc byla o to cennější, protože byla první, rychlejší než státní či od pojišťoven.

Letošní pomoc se proto bude organizovat podle stejného scénáře. Základní odborové organizace v povodněmi postižených oblastech obdrží dotazníky, jejichž prostřednictvím se v první etapě bude sumarizovat počet postižených a škody, které živel členům odborového svazu způsobil. V druhé etapě výkonná rada odborového svazu rozhodne o objemu mimorozpočtových prostředků, které svaz uvolní ve prospěch postižených členů, a o míře finanční pomoci pro skupiny podobně postižených. Ve třetí etapě budou finanční prostředky distribuovány přímo postiženým členům, přičemž při předání peněz bude ověřena prvotní informace o uvedených škodách a pořízena potřebná dokumentace.

Odborový svaz vyzývá zejména funkcionáře svých organizací, aby ihned po obdržení informací a pokynů z ústředí odborového svazu seznámili členy s obsahem a organizací pomoci členům a v první etapě věnovali pozornost úplnosti a hodnověrnosti podkladů pro poskytnutí pomoci. Informace o poskytované pomoci a příslušné dotazníky budou k dispozici také na internetových stránkách odborového svazu (osz.cmkos.cz).

Čím lépe a rychleji se podaří zvládnout sumarizaci objemu potřebné pomoci, tím je větší šance, že pomoc bude účinná, protože bude včasná, zdůrazňuje předseda Schlanger. Výkonná rada svazu je připravena sejít se k rozhodování o uvolnění finančních prostředků neprodleně.

Jsme přesvědčeni o tom, že naši členové v postižených místech věrni zásadám solidarity a občanské vzájemnosti podle svých schopností a možností přikládají ruce k dílu, aby se škodám dalo předejít, případně je alespoň zmírnit, říká Schlanger. A zdůrazňuje, že poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomáhají a v dalších dnech pomohou.

RNDr. Jiří SCHLANGER
předseda OSZSP ČR


Odborový svaz státních orgánů a organizací

Na pomoc postiženým spoluobčanům a členům OS

V Praze dne 13. 8. 2002

 Odborový svaz státních orgánů a organizací dne 13. 8. 2002 dal k dispozici svůj účet u ČSOB, a. s. č. 123605691/0300 variabilní symbol: 802 pro účely finanční sbírky, pro povodněmi postižené spoluobčany. OS vyzývá své členy a ZO, aby na tento účel přispěli finančním darem pro povodněmi závažně postižené spoluobčany. Finanční prostředky takto získané budou rozděleny stejným způsobem, jako tomu bylo v roce 1997, tzn. po dohodě s příslušnými okresními úřady budou poukázány buď přímo na konta nejvíce postižených obcí nebo na konto pro humanitární účely zřízené přímo okresním úřadem, pokud je budou okresní úřady vůbec zřizovat. Aby byly dávky co nejadresnější, bude příslušný finanční obnos doprovázen písemným požadavkem OS, adresován obci, případně okresními úřadu a bude obsahovat žádost o předání, respektive přerozdělení obnosu nejpotřebnějším občanům obce. Na výše uvedený účet přispěje OS státních orgánů a organizací stejnou částkou, jako tomu bylo v roce 1997, tzn. částkou ve výši 300.000,--Kč a je připraven podle potřeby tuto částku posílit.

Více na naší webové stránce: http://statorg.cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Alena Vondrová v. r. , předsedkyně


OS Hasičů

V současné době z celkového počtu 6 295 našich členů je nasazeno střídavě cca 4 200 členů a to převážně přímo v zatopených oblastech. V každého okresu, kde povodně nejsou, nebo není doposud velké nebezpečí byly vypraveny jednotky na pomoc postiženým oblastem a změnily se pravidelné směny na nepřetržitý výkon služby. Na příklad uvádíme že brněnští hasiči zasahují v Praze, Znojmě, hasiči z Kroměříže v Č.Krumlově, z Nymburku v Klecanech okr. Praha-východ atd.

Poněvadž jako při minulé povodni se škody na majetku nevyhnuly ani soukromému majetku našich členů, OSH vyhlásil sbírku pro postižené své členy – příslušníky a zaměstnance HZS ČR . Paradoxem celé této akce je bohužel to, že hasiči zachraňují majetek ostatních občanů v jiných lokalitách a sami o svůj majetek přijdou. Číslo konta sbírky pro postižené hasiče povodní je 2000 209 399/0800, var. symbol 2002.

V současné době sice máme spojení se všemi ZO, ale vzhledem k nepřetržitému nasazení všech členů v terénu včetně předsedy OSH je obtížné a někdy i nemožné se ihned s nimi spojit.

Z týdeníku Sondy:

Hasiči "státní", tj. příslušníci Hasičského záchranného Sboru (HZS) ČR, jsou bez nadsázky připraveni vždy, neboť se střídají v pravidelných třech směnách, při kterých jsou 24 hodin k dispozici a potom následuje 48 hodin volna. V rámci této služby vyjíždějí ke každému případu do dvou minut od jeho nahlášení. Takový výjezdový čas nemá žádná jiná složka integrovaného záchranného systému (IZS). Také hasiči dobrovolní, i když z pochopitelných důvodů nemohou vyjíždět tak rychle, jsou do záchranných prací prakticky na celém zatopeném území plně zapojeni v rámci plošného pokrytí jednotkami požární ochrany. Při takovémto rozsahu mimořádné události se samozřejmě nedodržuje oněch výše zmíněných 48 hodin mezisměnového volna. V lepším případě se přechází na opačný režim 48 hodin služba a 24 hodin odpočinek, i to je ale zejména v prvních dnech povodní mnohdy teorie. Stejně, jako v roce 1997 není výjimkou, že hasiči jsou nasazeni až tři dny v podstatě v kuse, bez vystřídání. Déle to ale nejde, to už není otázka právní, nýbrž otázka extrémní fyzické i psychické zátěže, kterou nelze podstupovat do nekonečna, nikdo není stroj. Takže to, co hasičům, ale i ostatním složkám IZS při déletrvající povodni chybí nejvíc, je čas na alespoň minimální nezbytnou regeneraci fyzických i psychických sil. Co se týká materiálního vybavení, jsou na tom špatně zejména dobrovolné sbory, protože jak výstroj, tak výzbroj hasičů není lacinou záležitostí a stát je svými centralizovanými zdroji proti obcím přece jen ve výhodě. Spolupráce hasičů, jako páteřní složky IZS s armádou, policií, obecní policií, zdravotní záchrannou službou i s dalšími složkami IZS, je bez větších problémů. Na rozdíl od povodní v r.1997 je zde nyní i odpovídající právní prostředí, neboť v r.2000 byly přijaty i tzv. krizové zákony. Ty nyní umožňují evakuovat občany z ohrožené oblasti i proti jejich vůli. V roce 1997 se totiž stávalo, že lidé odmítli včas nařízenou evakuaci a za pár hodin se pro ně muselo stejně jet, letět, nebo plavit znovu, to už ovšem byli jejich vinou bezprostředně na životě ohroženi nejen zachraňovaní, ale i ti, kteří je zachraňovali.Za hasiče bych rád poděkoval občanům za pochopení náročnosti jejich služby. Věřím, že se nám bude lépe lobovat i v parlamentu, až do něj znovu přijde vládní návrh zákona o služebním poměru. Ten totiž pro hasiče a policisty kromě mírných zlepšení v oblasti platové a sociální zatím obsahuje i různá nepřiměřená a zbytečná zpřísnění, o tom však snad podrobněji až někdy jindy.

15.8.2002

JUDr.Vladimír Muhlfeit,
předseda OS Hasičů


OS Stavba

Konto pro postižené povodní

Odborový svaz Stavba ČR sděluje, že dary pro postižené povodní lze zasílat na účet „POVODNĚ“ č. 35-2000171319/0800, Variabilní symbol organizační číslo ZO, Konstantní symbol 0558. Nečlenové ZO Variabilní symbol č. 9.


OS Zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

ODBORÁŘI ODBORÁŘŮM

VÝZVA všem členům ZO OS ZPTNS

Nastala situace, kterou si po událostech v roce 1997 nikdo z nás nepřál. Sledujeme, nebo v horším případě sami na vlastní kůži prožíváme opakující se situaci, která nastala povodňovou katastrofou v některých lokalitách naší vlasti a zamýšlíme se, jak rychle a efektivně pomoci. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb má následující představu, jak organizovat pomoc našim členům. Chceme vyčlenit opět určitou částku schválenou Zastupitelstvem OS ZPTNS (navrhujeme 2 000 000 Kč ze stávkového fondu), jako základ pomoci našim postiženým členům. Vzhledem k rozsáhlosti záplav, které se bohužel ukazují rozsáhlejší oproti roku 1997 lze předpokládat velký počet žadatelů o sociální výpomoc a je reálné nebezpečí, že vyčleněné prostředky nebudou stačit.

Proto odborový svaz založil zvláštní účet u České spořitelny, a. s., Praha 3.

19 – 2000148389/0800

Prosíme Vás, abyste na číslo tohoto konta zasílali finanční příspěvky Vašich základních organizací a členů určené pro postižené povodněmi. Navrhujeme, aby výplata podpor byla opět jako v minulosti provedena na základě doporučení Výborů základních organizací OS ZPTNS přímo postiženým. Za tím účelem se na Výbory základních organizací obracíme se žádostí, aby nám sdělily informaci o počtu členů, kterých by se podpory týkaly. Chceme rovněž, aby nám Výbory základních organizací rozlišily i míru katastrofy, tj. menší, větší, rozsáhlá. Odškodnění by se mělo týkat škod v místě bydlení a ne například škod na chatě (pokud není místem trvalého bydliště) nebo na automobilu atp.Ukazuje se jako účelné i to, aby se Výbory základních organizací při rozlišení míry katastrofy opíraly o vyjádření obecních úřadů. O výši podpor by mohla na základě mandátu daného Zastupitelstvem rozhodnout Rada OS ZPTNS, až budou známy výše uvedené skutečnosti a i výše finančních prostředků na účtu OS ZPTNS. Zatím máme následující představu, poskytnout jednorázovou podporu při menší škodě cca 5 000 Kč, při větší škodě cca 10 000 Kč a při rozsáhlé škodě cca 15 000 Kč.

Žádáme základní organizace a všechny naše členy, kteří nebyli postiženi touto živelnou katastrofou, aby podle možností poskytli finanční pomoc svým kolegům v oblasti postižených mimořádně silnými povodněmi. Každý i malý finanční prostředek může alespoň zmírnit škodu i když ji zcela nenahradí. Z poskytnutých finančních prostředků obdrží naši členové pomoc prostřednictvím Výborů základních organizací a tím je zabezpečeno, že se prostředky dostanou potřebným odborářům. Tato pomoc je pouze pro naše členy, odboráře našeho svazu. Odborový svaz nebrání další iniciativě základních organizací při poskytování pomoci a děkuje všem za příspěvky, jak finanční tak materiální, které již poskytli přes různé organizace a instituce pro potřebu všech ohrožených občanů.

Karel KOUKAL v. r.
místopředseda OS ZPTNS
pro poštu

Zdeněk ŠÁMAL v.r.
předseda OS ZPTNS

Lubomír VINDUŠKA v. r.
místopředseda OS ZPTNS
pro telekomunikace

 

TRADE UNIONISTS FOR TRADE UNIONISTS

 APPEAL
to all members of branch organisations
of the Trade Union of Employees in Postal and Telecommunications Services and Newspaper Distribution

A situation has arisen nobody desired to witness again after the events of 1997. We are observing or, which is much worse, experiencing personally the repeating situation caused by the catastrophic floods in some parts of our country. We are now considering ways and possibilities to help quickly and effectively.

The Trade Union of Employees in Postal and Telecommunications Services and Newspaper Distribution proposes to earmark CZK 2,000,000 of its strike fund as the basis for assistance to be provided to our members affected by the floods. Due to the enormous extent of the catastrophe which seems to be larger than in 1997 we can expect a considerable number of applicants for the social assistance and thus it can happen that the available amount of money will not suffice. This is why the Union opened a special account with the Česká spořitelna, a. s. /Czech Savings Bank/ in Prague 3, the number of which is as follows:

19 – 2000148389/0800.

Please transfer contributions from your branch organisations and members for flood victims to the above account.

We suggest that the assistance is paid out in the same way as it was done in the past, namely on recommendation of the Union’s branch organisation committees directly to the victims.

For this purpose, we approach the branch organisation committees to give us the number of Union’s members who could receive the assistance. We also ask them to differentiate between the extents of the catastrophe, i. e. smaller, larger or extensive. The aid will be destined for renovations of the victims’ damaged homes. It seems to be useful for the branch organisation committees to differentiate between the extents of the floods on the basis of evaluations made by municipal or local authorities.

The Union’s Council, mandated by the Union’s Assembly, will decide on concrete sums provided as financial assistance as soon as the above facts and the total amount of money on the special Union’s account are known.

We ask the branch organisations and all members who were not affected by this natural disaster to render financial assistance to their colleagues in areas ruined by these extremely large floods. All contributions, no matter how small, can surely at least diminish the damage if they cannot make up for it totally. The Union’s members will get assistance from donations through branch organisation committees which ensure that the money is given to those in need.

This assistance is destined only for our members, i. e. for trade unionists affiliated with our Union.

The Union does not prevent any other initiatives of the branch organisations aimed at rendering assistance to the victims. We wish to thank everybody for assistance, financial as well as material, given through various organisations and institutions to all citizens affected by the floods.

Zdeněk ŠÁMAL
Union’s President

Karel KOUKAL
Union’s Vice-president
in charge of the Post
Lubomír VINDUŠKA
Union’s Vice-president
in charge of the Telecommunications

ČMOS Armády

V souvislosti s ničivými povodněmi, které postihly rozsáhlá území České republiky, byl k poskytnutí pomoci postiženým záplavami zřízen zvláštní účet ÚV ČMOSA u České spořitelny a.s., pobočka 299,  Praha 2 č. 19-2000260389/0800 , konstantní symbol 0558, jako variabilní symbol uveďte organizační číslo Vaší základní organizace (případně jiní plátci mohou uvést IČO, jednotlivci nemusí uvádět žádné číslo)

Z tohoto účtu budou poskytovány finanční výpomoci členům našeho svazu, kteří byli záplavami postiženi a tuto skutečnost doloží potvrzením příslušného obecního úřadu. O poskytování a výši finanční pomoci bude rozhodovat Předsednictvo ÚV ČMOSA, popř. jím zmocněná pracovní skupina a bude podléhat kontrole Revizní komisí ÚV ČMOSA.

Vyzýváme všechny naše základní organizace a jejich prostřednictvím i členy svazu z povodní nepostižených oblastí, aby na shora uvedený účet zasílali finanční příspěvky, které budou určeny výlučně na pomoc našim členům a o jejich použití se bude moci přesvědčit zástupce kterékoliv naší základní organizace.

O dalších formách pomoci našim členům z oblastí postižených povodněmi bude rozhodnuto na mimořádné plenární schůzi ÚV ČMOSA , přičemž všechny základní organizace budou o těchto skutečnostech neprodleně informovány.

Žádáme Vás o seznámení všech členů Vaší ZO s obsahem tohoto dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 
Ing. Jitka ŠEBKOVÁ
předsedkyně ČMOSA

Dále Vás musíme upozornit na to, že obě vojenské linky jsou mimo provoz. Telefonní ústředna v Karlíně, bohužel, je zatopena! Telefonovat můžete na státní linky: 02/2271 3721 nebo 02/2271 3722


OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Celá Česká republika s úzkostí sleduje postup povodní na našich řekách. Dnes je převážná část práce závislá na záchranářích Integrovaného záchranného systému, kteří odvádějí obdivuhodnou práci. Po opadnutí vody bude potřeba nedozírné škody, které způsobily povodně zlikvidovat. Domníváme se, že nejlepší pomoc je pomoc rychlá a cílená.

Vyzýváme proto všechny naše organizace a členy svazu – přispějte finančně na likvidaci nedozírných škod, které způsobila povodeň v České republice. Prosíme vás o zorganizování dobrovolného výběru finančních prostředků, které budou darovány nejhůře postiženým.

Prosíme, zasílejte vybrané finanční prostředky na konto OS PHGN vedené u České spořitelny, a.s., pobočka 299, Praha 2, č. účtu 2000945329/0800, var. symbol 325.

Rada OS PHGN rozhodne dne 5.9.2002 komu a jak bude vybraná částka předána.

Praze dne 16. srpna 2002

Cyril Zapletal
předseda OS PHGN


OS Letectví

ZAHÁJENÍ FINANČNÍ SBÍRKY A POMOC POSTIŽENÝM POVODNÍ.

Výzva členům OSZL a všem zaměstnancům ČSA.

Předseda OSZL na základě potřeby pomoci postiženým povodní zahájil finanční sbírku, k využití, které bude stanoveno ve shodě s přispívajícími zaměstnanci. Za nescizitelnost sbírky a adresnost konkrétní pomoci, kterou stanoví Rada předsedů na základě doporučení členů a zaměstnanců ČSA, nabízím osobní garanci. Možnost přispění je v sekretariátu OSZL v APC, 6. patro č. dveří 627. Prosíme o předchozí tel. upozornění, že přijedete k nám na tel. 2287. Každému dárci bude vystaven příjmový doklad a zapíše se do evidovaného listu přispívajících. Dále kontrola nad výší a nárůstem finanční částky, včetně předání, bude provedena předsedkyní  revizní komise  OSZL pí. Eliškou Jablonskou. Sbírky se nesporně zůčastní i OSZL na návrh předsedy, který musí schválit Rada předsedů na nejbližším zasedání. Sbírka je obdobou stejné sbírky, kterou OSZL před lety úspěšně organizoval k pomoci po povodni na Moravě.

Děkujeme předem za Vaše pochopení a případnou pomoc,
která bude jen adresná a nesplývající do jiných podpůrných fondů, kde
využití není vždy přesně ověřitelné.

dne.16.8.2002 v Praze
předseda OSZL, Roman Čížek  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster