.

 

Zpráva OS energetiků (OSE) České republiky o následcích povodně v odvětví.
 

Více než tisíc pětset zatopených trafostanic, desítky zničeny, zničeno i několik vodních elektráren, stále ještě zcela zatopeny tři teplárny a jedna klasická elektrárna. Miliardové škody společností, milionové škody na soukromých majetcích zaměstnanců. Zničené celé vesnice a městské čtvrtě. Naproti tomu obrovské pracovní úsilí zaměstnanců energetiky, nasazení jejich vlastních životů při zajišťování evakuací, vzájemná spolupráce a pomoc vedení našich firem, jejich sociální cítění k postiženým zaměstnancům i regionům. Firmy, které nebyly ohroženy, neprodleně poskytly materiální a finanční pomoc, vyhlásily humanitární sbírky, někteří jejich zaměstnanci odjeli pomáhat ze své dovolené. Děkovat nestačí. Takových lidí je třeba si vážit trvale, udržet je v jejich profesích, v jejich smyslu pro solidaritu a v jejich schopnosti dělat v krizi právě to, co je nejvíce potřeba. Jako první to ocenily krizové štáby. Většina našich občanů tak považuje znovuobnovení spolehlivosti dodávky elektrické energie za samozřejmost – a to i v takovýchto případech.

OSE zatím registruje více než 150 svých členů, kteří byli povodní poškozeni. Vzhledem k nepřehledné situaci, která ještě v některých oblastech trvá, není toto číslo konečné - stejně tak ještě nelze všade určit ani rozsah jednotlivých poškození. POSE rozhodlo poskytnout členům OSE postiženým povodní z Podpůrného fondu OSE tyto podpory: v případě totální destrukce vlastního bydliště 125 000,- Kč, v případě zničeného vybavení bytu či domu 37 500,- Kč a v případě menší škody 4 000,- Kč. Statut Podpůrného fondu OSE dává největší záruku, že se tyto prostředky dostanou skutečně jen postiženým zaměstnancům energetiky a včas. Ani naše konto však není nevyčerpatelné.

OSE uvádí zahraničním odborovým centrálám a svazům, které mají zájem přispět:

Číslo konta Podpůrného fondu OSE: BNP - Dresdner Bank a.s., Vítězná 1, Praha 5, PSČ 15021, Czech Rep., Account Number 40029000, Bank Sort Code 4000, v.s. 2002

Jménem členů OSE děkuji předem za projev solidarity.

Jiří Kubíček, předseda OSE
28.8.2002

 

Report of the Trade Union of Energy Workers Czech Republic (OSE) on flood consequences in the sector

 
Till now more than 1.500 of transformer stations are inundated, dozens of them destroyd as well as several hydro-electric power plants, three heatings plants and one classic power plant are still completely flooded. Thousand millions make damages of companies, millions´damages are estimated on private belongings of employees. Whole villages and towns´areas are destroyed. On the other side we notice a great engagement of the workers in the electricity sector, the risk of their own lives in ensuring evacuations, mutual co-operation and assistance among managers of our enterprises, their social approach towards afflicted employees and towards afflicted regions. Establishments which were not exposed to flood rendered their material and financial aid, iniciated humanitarian collections, many of their employees returned immediately from holidays and went to help. It is not enough to thank them. We have to esteem such people, keep them in their professions, keep their sense of solidarity, their capacity to react adequately in the period of crises. Crises crews were first to appreciate it. And so most of our population takes restoration of electricity supply reliability for granted – even in such cases.

OSE is registering till now more than 150 of our members suffering from flood. Owing to unclear situation persisting in some areas this figure is not ultimate – as well as it is not possible to determinate in all places the scope of individual damages. OSE decided to give compesation to our members afflicted with flood from the OSE Supportive Fund as follows: in case of total destruction of own home CZK 125.000, in case of destroyed amenities of a flat or a house CZK 37.500 and in case of minor damage CZK 4.000. Statute of the OSE Supportive Fund of OSE guarantees that these means will be given to the employees of the sector really afflicted, and in time. But our means are not endless.

For those International Confederations, Federations and all Trade-Unions wishing to help us, we are giving Account number of the OSE Supportive Fund:

BNP – Dresdner Bank a.s., Vítězná 1, Praha 5, PSČ 15021, Czech Republic
Account number 40029000, Bank sort code 4000, var.symb. 2002.

On behalf of OSE members I thank you for your solidarity.
 

Jiří Kubíček, President of OSE
28.8.2002

 

 

2.zpráva ze 4.mimoř. POSE 27.8.02 v Bechyni - zprávy z oblastí, postižených povodní.

Západočeský region

Záplavy začaly 12.8. v oblastech Horažďovice, Sušice a Klatovy, pak Nepomuk a Plzeňsko. Vodní elektrárny (VE) většinou vydržely, první byla zatopena až VE Hracholusky. Vypínání postižených úseků bylo prováděno v koordinaci s hasiči postupně, nedošlo nikde k ohrožení životů, ani k nekontrolovanému zaplavení zařízení pod napětím. Celkem zatopeno 120 trafostanic (TS), mimo 3 v Plzni, Roudná (dlouhodobé zatopení), po opadnutí vody, vyčistění a vysušení neprodleně dány do provozu - už 15.8.! ZČE a.s. zřídila krizový štáb, ten mj. prodloužil odběratelům o hodinu nízký tarif a od 18.8. jim zavedl sazbu 0,80 Kč/kWh celodenně do odvolání. Zaměstnancům, pracujícím mimo fy. na odstraňování škod poskytuje ZČE a.s. placené volno, těm, kteří se “jen” nemohou dostavit na své pracoviště neplacené volno s úhradou sociálního a zdravotního pojištění. Do krizového fondu vložila fy. zatím 1 mil.Kč a spolu s odborovou organizací vyzvala zaměstnance ke sbírce. Podpoří finančně i postižené obce a mimoř.VH bude rozhodovat o uvolnění další, mnohonásobně větší částky. Zaměstnanců ZČE a.s. a tepláren, postižených povodní se zatím přihlásilo 17.

Jihočeský region

Už v 1.povodňové vlně (7. – 8.8.) JČE a.s. evakuovala dětský tábor. 2.vlna způsobila odstavení 550 TS, z toho jich 120 bylo zaplaveno, spolu s nimi i 2 VE. Stejně jako v ZČE a.s. hodnocen max. výkon zaměstnanců při obnově provozu. Škoda na zařízení ve výši 42 mil. Kč naroste o dalších 300 mil.Kč při jejím odstraňování. Vedení fy. rozhodlo připsat postiženým zákazníkům na účet jednorázovou částku 500,- Kč, o10 mil.Kč podělili ihned dvě první postižené obce. Také zde rozhodnou o dalších vyšších částkách na povodňové konto regionu. Podpora ze sbírky fy. a zaměstnanců v předpokládané výši cca do 40 % jejich škody, bude postiženým poskytována přes Nadaci JME a.s.. Zatím je známo 32 poškozených.

Středočeský region

Nejhůře postiženy okresy Beroun, Kralupy a Mělník. Zaplaveno 285 TS, 15 z nich voda zlikvidovala. Také zde, s nasazením vlastních životů, energetici vypínali postupně, aby umožnili evakuaci. Na odstraňování škod pracuje 450 zaměstnanců – už 21.8. obnovili dodávku na 100 %. Prvotní škoda dosahuje k 60ti mil.Kč. Postiženým odběratelům stanovila STE a.s. jako první už 16.8. sazbu 0,90 Kč/kWh celodenně, do hodnoty jističe 32 A (tzn. i pro drobné podnikatele) – do konce října. Přihlásilo se zatím více než 100 zájemců. Také zde bude mimoř.VH rozhodovat o uvolnění dalších prostředků na odstraňování následků. Postiženo je zatím cca 20 zaměstnanců, v PKS je podpora postiženým živelnou pohromou.

Severočeský region

Nejvíce v rámci SČE a.s. postiženy okresy Roudnice, Litoměřice a Ústí n/Labem – 120 TS, problém dělalo hlavně nefungující telefonní spojení. VE Střekov od zaplavení dělily cm. To by znamenalo ztrátu zaměstnání pro 20 osob. SČE a.s. zvažuje zřízení nadačního fondu. V PKS je na postiženého živelnou pohromou částka 30 tis.Kč. Zatím známo 5 postižených.

Jihomoravský region

Tentokrát ohrožen “jen” rozvodněnou Jihlavou a Dyjí, nejhůře na tom bylo Znojemsko a Vranovsko. JME a.s. mělo zaplaveno několik desítek TS. Zatím zjišťují škody zaměstnanců, pak rozhodnou o výši podpory. Jak už bylo výše uvedeno, Nadace, založená v r.1997, se více než osvědčila, pomáhá podle potřeb zaměstnancům energetiky v celé ČR stále a nabízí své služby kterékoliv naší společnosti. VE Vranov odstavena, voda šla 165 cm přes hráz, tj. stav 5,5 m nad normál. JME a.s. vyčlenila nejprve 2 mil.Kč na čistící a desinf. prostředky do postižených oblastí, 3 mil. Kč rozdělila postiženým REASům, poslala jim i techniku vč.obsluh a nabídla vyřazený kancel.nábytek. Do jara nabízí 4 vybavené maringotky. Dva postižení zatím známi.

ČEZ a.s.

Zatím fy. odhaduje škodu na 1 mld.Kč – s výjimkou dvou jsou zničeny všechny VE na vltavské kaskádě, stále ještě zaplavena EMĚ. V PKS je na osobu soc.výpomoc 75 tis.Kč, dalších 75 tis.Kč bezúročná půjčka na byt, v případě demoličního výměru k tomu náleží další pomoc cca 300 tis.Kč. Statut. orgány rozhodnou o dalších částkách pomoci. Zatím známi jen postižení zaměstnanci JETE – 5 osob, jinde situace ještě nepřehledná.

Pražská teplárenská a.s.

Stále ještě zcela zatopeny teplárny v Holešovicích, Karlíně a EMĚ I. Fy. poskytuje z PKS 80 % výdělku zaměstnancům, kteří nemohou do práce. Předpokládáno je cca 80 postižených.

I a C Energo

Nejvíce poškozeni zaměstnanci z Č.Budějovicka a  Mělnicka. Zatím známo 14 poškozených, z toho 2 demoliční výměry. Vedení fy. uvolnilo 0,5 mil.Kč ihned, vše ostatní je v jednání.

Ostatní

Firmy, které tentokrát unikly ohrožení, jako např. SME a.s. a VČE a.s., Dalkia Morava a.s., jednotlivé elny ČEZu a další, neprodleně poskytly materiální a finanční pomoc, vyhlásily humanitární sbírky, někteří jejich zaměstnanci odjeli pomáhat ze své dovolené.

Závěr

Přes tisíc zatopených TS, několik VE zničeno, miliardové škody společností, milionové škody na soukromých majetcích zaměstnanců. Celkový součet bude obrovský. Zničené celé vesnice a městské čtvrtě. Teprve po zimě bude zřejmé, které domy opravdu vydrží. Naproti tomu obrovské pracovní nasazení zaměstnanců energetiky, vzájemná spolupráce a pomoc vedení našich firem, jejich sociální cítění k postiženým zaměstnancům i regionům. I firmy, které byly zasaženy povodní, po uvedení zařízení do provozu okamžitě pomáhaly dalším. Jako první to ocenily krizové štáby. Většina našich občanů považuje spolehlivost dodávky el.en. za samozřejmost – a to i v takovýchto případech.

Zkusme to brát jako nejvyšší vyznamenání za naši práci. Jen my, hasiči, vojáci, profesionálové a dobrovolníci všeho druhu a lidé z krizových štábů víme, co to obnáší. Děkovat nestačí. Takových lidí je třeba si vážit trvale, udržet je v jejich profesích, v jejich smyslu pro solidaritu a v jejich schopnosti dělat v krizi právě to, co je nejvíce potřeba! Ví společnost, kdy je bude znovu potřebovat?

P.S. Informace, výše uvedené, nejsou samozřejmě konečné, něco jsem mohl pochytit i nepřesně. Vede mě snaha podat vám dostupné a moc vás všechny prosím o případné opravy, doplnění a nové informace.

Jiří Kubíček, předseda OSE, 28.8.2002  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster