.

Doporučené formy řešení k odstranění nebo zmírnění následků živelní pohromy

 

Českomoravská konfederace odborových svazů se velmi intenzivně zajímá, a denně sleduje zprávy, které přicházejí z oblastí postižených živelní pohromou. Ve snaze pomoci postiženým občanům předkládá všem odborovým svazům sdruženým v ČMKOS následující doporučené formy řešení, které mohou přispět k odstranění nebo zmírnění následků živelní pohromy v rámci platné právní úpravy.


Fond kulturních a sociálních potřeb

Sociální výpomoci – dary (§ 11)

V souladu s platnou vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která se vztahuje na: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Pro státní podniky zůstává v platnosti vyhláška č. 310/1995 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.

 1. sociální výpomoci do 10 000 Kč bez daně - § 6 odst. 9 písm. v) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů od 10 000 do max. 15 000 Kč daněno s příjmem
 2. Daňový režim sociální výpomoci:

  Výjimkou je pouze sociální výpomoc poskytnutá v souladu s § 6 odst. 9 písm. v) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tj.: od daně z příjmu jsou osvobozeny „příjmy do výše 10 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho obtížných poměrů v důsledků živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav (čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR), za předpokladu, že tyto příjmy jsou vyplaceny z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o FKSP a § 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP) nebo ze sociálního fondu (ze zisku po zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje“.

 3. půjčky k překlenutí tíživé
 4. finanční situace do 20 000 Kč návratná, bezúročná

  Daňový režim sociální půjčky:

  Peněžní zvýhodnění plynoucí z bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším než je obvyklá míra úroků poskytnutých z FKSP, sociálního fondu nebo zisku po zdanění, k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč je osvobozeno od daně z příjmu (§ 6 odst. 9 písm. p) – zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 5. dary  
  celková výše omezena 15 % ze základního přídělu do FKSP
  pro jednotlivce výše neomezena - daněno s příjmem (do 2 tis. Kč osvobozeno nepeněžní plnění pro jednotlivce v kalendářním roce, pokud se jedná o dary podle této vyhlášky).

   

Sociální fond

Z fondu, jenž mohou tvořit zaměstnavatelé (fyzické i právnické osoby), kteří provozují podnikatelskou činnost (případně ze zisku, příjmu po jeho zdanění), je možné poskytnout peněžní nebo věcný dar a příspěvek následovně:

 1. právnické osobě (např. odborové organizaci) – není omezen výší, není pro odborovou organizaci předmětem daně z příjmů, ale podléhá dani darovací.
 2. Do 20 000 Kč je od daně darovací osvobozen, částka nad tento limit až do výše 1 mil. Kč se daní sazbou 7 %. Všechny dary od téhož dárce v posledních dvou letech se sčítají.

  Vždy je však dar, příspěvek pro odborovou organizaci, od daně osvobozen bez omezení výše, je-li určen na účely podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie apod., pokud takové činnosti odborová organizace má ve svém statutu, stanovách. V případě finančních darů odborové organizaci na uskutečňování humanitárních akcí v souvislosti s pomocí při povodních či odstraňováním jejích následků je dar od daně darovací osvobozen.

  Hodnotu daru právnické osobě (odborové organizaci), pokud je darován na účely vyjádřené v § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., v platném znění) může zaměstnavatel-právnická osoba odečíst od základu daně v hodnotě minimálně 2 000 Kč, maximálně 5 % základu daně, a zaměstnavatel-fyzická osoba podle § 15 odst. 8 může odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud jejich úhrnná výše ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně (anebo činí nejméně 1 000 Kč), a maximálně 10 % ze základu daně.

  Obě citovaná ustanovení o daňové účinnosti darů právnických a fyzických osob uvádějí obdobné účely, na něž lze dary darovat, mj. účely zdravotnické, ekologické, humanitární.

  Odborová organizace může použít tyto prostředky nejen jako pomoc pro své postižené členy, ale i pro zaměstnance odborově neorganizované.

  Viz dále Plnění z prostředků odborové organizace.

 3. fyzické osobě

Dar zaměstnavatele zaměstnanci je však považován za příjem, jenž je předmětem daně z příjmů fyzických osob; takový příjem je do výše 10 000 Kč osvobozen v případě, že jde o sociální výpomoc poskytnutou v přímé souvislosti s překlenutím mimořádně obtížných poměrů zaměstnance vzniklých v důsledku živelní pohromy na územích, na jichž byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav; jde o osvobození: § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů.

Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, nebo překročen hodnotový limit, jde o dílčí základ daně, tedy příjem, jenž je na straně zaměstnance zdaňován daní z příjmů.

Lze poskytnout dar nebo sociální výpomoc apod. V těchto případech je toto plnění předmětem daně darovací – do 20 000 Kč je osvobozeno, z částky nad 20 000 Kč činí sazba daně 7 %.

Poskytne-li zaměstnavatel dar fyzické osobě, může si o něj snížit základ daně pouze v případě, že ho poskytl fyzickým osobám s bydlištěm v ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat.

V úvahu též připadá uspořádání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách).


Plnění z prostředků odborové organizace

Cílem finanční pomoci by z daňového hlediska mělo být to, aby ji její příjemce nemusel zdaňovat.

Nejjednodušší, pro poskytovatele příspěvku i jeho adresáta (člena i nečlena odborů), je postup podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je finanční podpora plynoucí z odborových organizací, bez ohledu na její výši, osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, tzn. že příjemce podpory z ní neplatí žádnou daň. Nesmí však jít o náhradu za ztrátu příjmů uvedené osoby, proto odborová organizace poskytne finanční podporu s ohledem např. na rozsah škod (škody do 100 000 Kč – podpora 20 000 Kč, škody do 200 000 Kč – podpora 35 000 Kč, škody do 300 000 Kč – podpora 50 000 Kč atp.), nebo i s přihlédnutím k další sociální situaci (počet vyživovaných dětí apod.). Příjemce finační podpory by o ní měl mít doklad, stačí např. formou dopisu příslušného odborového orgánu: … „na základě rozhodnutí…Vám byla poskytnuta finanční podpora z prostředků odborové organizace XZ v Z ve výši ABCD Kč, a to s ohledem na rozsah škod způsobených Vám povodněmi na…“, a na závěr by neškodila informace že uvedená podpora je podle výše citovaného ustanovení zákona o daních z příjmů o daně z příjmů osvobozena, s dodatkem, že jí příjemce nemusí uvádět v daňovém přiznání ani jinde.

Finanční pomoc lze poskytnout i jako dar od odborové organizace, ale je to zbytečně komplikované, pracné a daňově limitované. Při darování je nutnost prokázání právního úkonu (že skutečně šlo o dar), čili je nezbytná darovací smlouva minimálně ve dvou vyhotoveních, kterou podepíší obě strany, dále je nutný doklad o finančním transferu, a přitom osvobození od daně darovací v tomto případě je pouze do výše 20 000 Kč (ročně), nad tento limit je dar zdaňován daní darovací – viz výše.

O podrobnostech odkazujeme na materiál ČMKOS „Možnosti podpory činnosti odborových organizací v podnikatelské sféře a její daňový režim“.


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster