Vyhlášení programu Správná praxe v ČR - 28. 2. 2005


Program Správná praxe - cesta k dokonalejší prevenci rizik


Program Správná praxe je projektem, který podporuje informační a osvětovou kampaň Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizovanou Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau.


Program Správná praxe tematicky vychází z dlouhodobých výchovně vzdělávacích záměrů Evropské agentury BOZP dlouhodobě zaměřených na prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zaměřen především do oblasti posilování informovanosti veřejnosti a je určen především pro podniky, zaměstnavatele a zaměstnance.
Programu se však může zúčastnit kterýkoliv subjekt, který je schopen svoje zkušenosti nejrůznějším způsobem popularizovat ku prospěchu širší veřejnosti.

Za základní cíle programu Správná praxe, vycházející z cílů kampaně Evropský týden BOZP, je všeobecně u odborné i laické veřejnosti stanoveno:

V letošním roce sice nejsou Evropský týden BOZP a program Správná praxe zaměřeny do některého pracovního odvětví jako v předchozích letech, ale zabývají se konkrétním rizikem, které s sebou přináší civilizace a rozvoj průmyslu a dopravy. Tímto rizikem je hluk a hlučnost prostředí. Nový slogan "HLUKU STOP!" je proto základním mottem pro další ročník
programu.

Zahájení programu Správná praxe bude oficiálně vyhlášeno 1. místopředsedou vlády ČR a ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem v pondělí 28. února 2005.

 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Tel.: +420 221 015 848 - Fax: +420 2242 13 355
E-mail: vubp@vubp-praha.cz
http://www.vubp.cz, http://www.bozpinfo.cz


Více informací o Evropské agentuře a Evropském týdnu BOZP můžete najít na:
http://osha.eu.int/, http://osha.mpsv.cz/