.

Smlouva o Mezisvazové asociaci učňovských zařízení

Smlouvou ze dne 23. 5. 1991 se postupně sdružilo 19 odborových svazů, nyní členů ČMKOS (uvedených v příloze této smlouvy), ke spolupráci v oblasti učňovského školství a to na dobu neurčitou. Tyto svazy po I. sjezdu ČMKOS hodlají dále pokračovat ve sdružení formou asociace jako zájmovém účelovém zařízení s názvem "Mezisvazová asociace učňovských zařízení" při ČMKOS (dále MAUZ), se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59.

MAUZ nemá právní subjektivitu. Rozhodnutím Sněmu ČMKOS ze dne 30. 5. 1994 získala opět právo hlasu poradního pro úsek učňovského školství (v souladu se Statutem ČMKOS, schváleným I. sjezdem ČMKOS dne 8. 4. 1994).

Účel a cíle MAUZ

Činnost MAUZ, respektující vždy solidaritu a demokratické principy, směřuje k jednotnému koordinovanému postupu členů při obhajobě jejich oprávněných zájmů v oblasti učňovského školství. Konkrétně jde o následující aktivity na úseku:

Orgány MAUZ

Z pověření členských odborových svazů reprezentují orgány MAUZ členy při jednáních v rámci ČMKOS i mimo ni, pokud si některý z členů nevymíní samostatný postup. Orgány MAUZ jsou: plénum a předsednictvo.

Plénum MAUZ

Je nejvyšším orgánem MAUZ. Skládá se ze zástupců všech členských odborových svazů. Schází se dvakrát ročně. Každý členský odborový svaz má při hlasování jeden hlas. Plénum rozhoduje prostou většinou přítomných členů a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Ze svého středu volí předsednictvo MAUZ.

Předsednictvo MAUZ

Vykonává činnost pléna v době mezi jeho zasedáním. Je maximálně desetičlenné. Volí ze svého středu předsedu MAUZ. Předsednictvo se schází zpravidla jednou měsíčně, příp. podle potřeby. K řešení specifických problémů ustavuje odborné pracovní skupiny.

Předseda MAUZ

Předseda jedná jménem MAUZ v rámci ČMKOS i mimo ni. Řídí jednání pléna a předsednictva. V době své nepřítomnosti je zastupován pověřeným členem předsednictva MAUZ.

 Práva a povinnosti členských odborových svazů

Hospodaření MAUZ

Základem pro zajištění činnosti MAUZ jsou roční členské příspěvky sdružených členských odborových svazů.

Ukončení a zánik členství v MAUZ

Ukončení členství oznámí členský odborový svaz předsedovi MAUZ písemně. Členství zaniká po projednání v nejbližším předsednictvu MAUZ.

Zánik MAUZ

MAUZ zaniká:

Závěrečné ustanovení

Součástí této smlouvy je přiložená listina členských svazů.

 

Adresář členů předsednictva MAUZ


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster