.

Evropský integrační tým ČMKOS

 

ČMKOS již v květnu 1996 zřídila svůj Evropský integrační tým ČMKOS (EIT) , multidisciplinární skupinu složenou z představitelů a expertů ČMKOS a jejích členských odborových svazů. Tým byl založen ze společné iniciativy ČMKOS a Evropské odborové konfederace (EOK), jejímž jsme členem a která činnosti EIT od počátku výrazně pomáhala. Do roku 2004 se EIT zabýval zejména přípravami vstupu ČR do EU, po 1. květnu 2004 se jeho poslání rozšířilo a byl transformován. Mezi jeho hlavní úkoly nyní patří:

- působit k tomu, aby odbory jako sociální partner byly konzultovány v přípravách všech důležitých kroků a dokumentů týkajících se působení ČR v EU a koordinovat zastoupení ČMKOS v národních strukturách souvisejících s EU a evropských orgánech, kde jsou zastoupení sociální partneři.

Od roku 1998 působí při Radě hospodářské a sociální dohody ČR Pracovní tým pro evropskou integraci (PTEI RHSD). Tomuto týmu předsedá náměstek ministra zahraničí pro unijní záležitosti. V týmu je po sedmi zástupcích vlády, odborů a zaměstnavatelů, dále jsou, byť na jiném principu, zastoupeny Hospodářská a Agrární Komora. Pracovní tým RHSD pro evropskou integraci je platformou pro informace a konzultace v důležitých otázkách souvisejících s působením naší země v EU. Výstupy z něj jsou přenášeny na plenární zasedání RHSD. Pracovní tým se schází zhruba jednou měsíčně. Všichni zástupci ČMKOS (6) v tomto tripartitním týmu jsou členy EIT ČMKOS.

Zástupci ČMKOS jsou v rámci institucionálního uspořádání působení ČR v EU členy některých rezortních koordinačních skupin zabývajících se přípravou pozic ČR v EU.

Na úrovni EU jsou zástupci ČMKOS členy Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru pro Evropský sociální fond, Výboru pro sociální dialog, poradních výborů Evropské komise, v nichž jsou zastoupeni sociální partneři, a dalších.

- vypracovávat návrhy odborových stanovisek k otázkám souvisejícím s EU pro orgány ČMKOS a přispívat k posilování evropského rozměru činnosti ČMKOS

EIT pravidelně připravuje materiál o problematice Evropské unie a působení ČR a ČMKOS v ní pro orgány ČMKOS.

Evropská unie je již neoddělitelnou součástí všech oblastí našeho života, a proto se promítá do všech postojů, stanovisek a materiálů projednávaných orgány ČMKOS, i do její celkové politiky a činnosti.

Pozornost věnujeme i rozvoji přeshraničních kontaktů s odbory sousedních zemí, a to ať v rámci meziregionálních odborových rad (Meror), které působí s podporou EOK a EU, či v rámci bilaterální přeshraniční spolupráce. Čeští odboráři jsou členy tří Meror -"Boba"(západní Čechy / Bavorsko), "Labe/Nisa", (severní Čechy / Sasko /Jelenia Góra) a "Vltava/Dunaj" (Jihočeský kraj / Horní Rakousko). Pro spolupráci mezi odbory jižní Moravy a Dolního Rakouska působí kontaktní místo v Brně.

- shromažďovat a rozšiřovat mezi členskými odborovými svazy, jakož i regionálními radami odborových svazů, informace o Evropské unii a jejích politikách, o stanoviscích České republiky, ČMKOS i evropských odborů k právě projednávaným návrhům těchto politik.

Tento úkol EIT plní zejména vydáváním bulletinu Informace Evropského integračního týmu ČMKOS, jehož od roku 1997 vychází ročně více než 20 čísel.

Členové EIT ČMKOS rovněž působí jako lektoři k evropské integraci v odborovém vzdělávání ČMKOS.

Problematika evropské integrace se pravidelně objevuje i na stránkách týdeníku ČMKOS Sondy.

 

V rámci EIT mimo jiné působí pracovní skupina pro přípravu projektů a účast v evropských programech.

Máte-li zájem o další informace, kontaktuje prosím koordinátorku EIT ČMKOS Hanu Málkovou, Malkova.Hana@cmkos.cz .

 


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster