.

Údaje o vývoji kupní síly starobních důchodů od r. 1989 a jejich podílu na průměrné hrubé a čisté mzdě
(Podklady pro jednání VV ADO – 7.6.2001)

 

Rok  Důchod měs. Kč roční průměr Index ročního růstu Index růstu důchodu 1989=100 Index živ. nákladů. důchodců 1989=100

Kupní síla starob. důchodu

Poměr ke mzdám

k hrubé mzdě

k čisté mzdě

1989 1598 100 100 100 100 50,4 63,8

1990

1707 108,3 108,3 110,1 97,0 50,9 64,3

1991

2169 125,7 136,2 166,9 81,3 55,2 70,1

1992

2413 111,2 151,0 189,2 79,8 52,0 67,7

1993

2734 113,3 171,1 226,2 75,6 47,0 60,1

1994

3059 111,9 191,4 250,9 76,3 44,4 57,2

1995

3578 117,0 223,9 276,9 80,9 43,8 56,3

1996

4213 117,7 263,6 302,9 87,0 43,5 56,0

1997

4840 114,9 302,9 332,8 91,0 45,3 58,3

1998

5367 110,9 335,9 377,7 88,9 45,9 59,0

1999

5724 106,7 358,2 386,8 92,6 45,1 58,0

2000

5962 106,1 373,9 405,0 92,1 44,2 57,3

Poznámka:

1.  Údaje o výši důchodů do roku 2000 dle MPSV, údaje o životních nákladech důchodců dle ČSÚ
2.  Újma důchodců v důsledku trvalého zaostávání valorizace důchodů za růstem životních nákladů důchodců činí za léta 1990– 2000 celkově (zúročeně) cca 320 miliard Kč. Tato újma bude dále narůstat.

Schválil Výkonný výbor ADO – 7.6.2001

 

Návrh nových pravidel valorizace důchodů

Vycházet ze zásady, že důchodci se mají podílet na růstu ekonomiky, že kupní síla jejich důchodů má postupně růst, přičemž do r. 2002 až 2003 má dosáhnout úrovně r. 1989 a za tím účelem

a, Valorizovat důchody pravidelně ročně vždy s účinností od 1. ledna

b, Stanovit míru valorizace tak, že růst celého důchodu (tj. pevné a procentní částky bude minimálně plně odpovídat růstu životních nákladů důchodců zvýšenému o růst reálných mezd za období srpen až červenec; bude brána v úvahu i prognóza vývoje mezd do konce roku a cenová opatření vlády, jakož i potřeba dosáhnout postupné obnovy kupní síly průměrného starobního důchodu na úroveň r. 1989 v nejbližších letech a podílu průměrného starobního důchodu na průměrné hrubé mzdě ve výši 50 % a na této úrovni tento ukazatel stabilizovat. Výše valorizace však nesmí být nižší než index životních nákladů důchodců.

c, Zvolit metodu valorizace tak, aby byl v krátké době odstraněn rozdíl v úrovni důchodů u tzv. starodůchodců a novodůchodců.

Zdůvodnění návrhu

Praxe minulých let prokázala, že platná pravidla valorizace důchodů nepřispívají k žádoucímu růstu kupní síly důchodů, který má podle programového prohlášení vlády směřovat k postupnému obnovení kupní síly důchodů na úroveň r. 1989.
Trvale nízká kupní síla důchodů po r. 1989 znamenala pro důchodce značnou finanční újmu. Ta za léta 1990 – 2000 představuje již částku téměř 320 mld Kč (zúročeně) a dokud kupní síla důchodů nedosáhne plně úrovně r. 1989, bude se tato újma dále zvyšovat. Po 12 letech transformace naší ekonomiky bylo v r. 2000 dosaženo kupní síly důchodů pouze ve výši 92,3 % úrovně r. 1989. Za rok 2000 kupní síla důchodů proti r. 1989 dokonce poklesla.
Vyřešení problému kupní síly důchodů je požadavek oprávněný, neboť bude pro 2,5 mil. důchodců, kteří představují cca 1/4 veškeré populace a z 1/3 voličů dokladem toho, že spravedlnost se prosadila. To bude významným momentem pro rozjitřené pocity důchodců, pro jejich zklidnění a potřebné zvýšení jejich životní úrovně. Bude to také důležitým krokem stability v naší politické situaci.

Konkrétní nedostatky pravidel valorizace lze shrnout do těchto bodů

- valorizace se váže na růst spotřebitelských cen, nikoliv na růst životních nákladů důchodců, které rostou rychleji než spotřebitelské ceny; to zákonitě vede ke snižování kupní síly důchodů:

- valorizace se uskutečňuje se zpožděním až po dosažení 5 % růstu spotřebitelských cen, takže to znamená určitou ztrátu kupní síly důchodů

- míru valorizace stanoví dosavadní pravidla nízkou, a to
= minimálně 70 % růstu spotřebitelských cen
= vazbu na mzdy pouze 1x za dva roky ve výši 1/3 růstu reálné mzdy

- podíl starobního důchodu na průměrné hrubé mzdě stále klesá, v r. 2000 činil pouze 44,3 %; vzhledem k tomu, že v celkovém počtu důchodců poroste podíl tzv. novodůchodců (u nichž podíl na průměrné hrubé mzdě činil v r. 2000 53 %), je reálné počítat se zvyšováním podílu novodůchodců i podílu průměrného starobního důchodu na průměrné hrubé mzdě postupně až na cca 50 %

- dosavadní sazba odvodů na důchodový účet (26 %) nestačí krýt potřebu důchodů a tento účet od r. 1997 je trvale schodkový.

- Navrhovaná pravidla valorizace vycházejí ze zásady, že se mají důchodci podílet na růstu naší ekonomiky a celkovém vzestupu životní úrovně, jak to obsahuje i Program ČMKOS, přijatý na jejím II. Sjezdu. Jakékoliv jiné řešení vycházející z dosavadních pravidel valorizace důchodů by zákonitě vedlo k poklesu kupní síly důchodů a neustálému propadání důchodců ve společnosti z hlediska životní úrovně.


Projednáno na VV ADO – 7.6.2001

 

Zpět na úvod
  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster