.

Asociace důchodců odborářů
 

Informace o činnosti ADO za období let 2000 – 2001

Mezi organizacemi a občanskými sdruženími, které usilují o důstojný život ve stáří dnešních i budoucích důchodců patří výjimečné a nezastupitelné místo Asociaci důchodců odborářů působící při ČMKOS. Její vznik je spjat s existencí nových odborů a jejím cílem je úsilí, aby byla respektována práva příslušníků starších generací, aby byly ochraňovány a garantovány jejich sociální i životní jistoty. ADO, které zastřešuje jednu čtvrtinu odborářů, je podle svého Statutu zájmovým a ryze účelovým odborovým seskupením působícím v souladu s principy solidarity a zájmy odborových svazů k obraně a obhajobě práv a ekonomických, pracovních, sociálních, společenských a dalších zájmů dnešních i budoucích důchodců. ADO je dobrovolným a politicky nezávislým občanským sdružením založeným na principu kolektivního členství odborových svazů. V souladu s Listinou základních práv a svobod OSN a dalšími mezinárodními dokumenty, jako je např. Charta práv starších lidí a Ústavou ČR obsahuje ADO právo seniorů na osobní důstojnost, na bydlení a domov, na slušný příjem, na péči o zdraví (zásadně odmítá kupčení se zdravím), právo na informace, na účast na společenském a kulturním životě, na bezpečnost a v neposlední řadě na zajištění všech potřebných sociálních a životních jistot ze strany státu. Za základ své činnosti považuje ADO jednak působení uvnitř odborů, jednak aktivity vně odborů (podněty, návrhy, podíl na přípravě zásadních dokumentů vládních resortů, účast na jednání pracovních týmů a další).

Kontaktní adresa:
Asociace důchodců odborářů
předseda: Antonín Stejskal
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3
Telefon: 02/ 2446 3306

Přečtěte si o:
Vývoji kupní síly starobních důchodů
Valorizaci důchodů


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster