.
BOZP

 

ODBORY A BOZP

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.


Cílem Českomoravské konfederace odborových svazů je v součinnosti s ostatními odborovými svazy nejen tuto úroveň zvýšit, ale především zlepšovat a nadále udržovat na vysoké úrovni. Proto ČMKOS usiluje o dobré pracovní podmínky a pracovní prostředí odpovídající stavu třetího tisíciletí. Aktivně se podílí na tvorbě národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž je připravena spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na národní i mezinárodní úrovni.

Je připravena se postavit proti jakýmkoliv změnám, které by oblast BOZP (ve svém obsahu velmi odbornou oblast) dostaly na úroveň ohrožují bezpečnost a zdraví zaměstnanců. V tomto kontextu je velmi významné právo odborových organizací dané zákonem k výkonu kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Úkoly, které odborové organizace plní, jsou zaměřeny na prevenci. K tomu, aby identifikovaly hrozící rizika, disponují kvalifikovanými pracovníky. Proto také kontrolní činnost odborů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň bezpečnosti a zdraví pracovníků.